Koninklijk Besluit van 20 september 2005
gepubliceerd op 30 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van ope

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002093
pub.
30/09/2005
prom.
20/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 96, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en op artikel 97;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2005;

Gelet op het protocol nr. 524 van 8 juni 2005 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op advies 38.647/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2005;

Overwegende dat bij de artikelen 2 en 5 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen, respectievelijk de aansprakelijkheid van die personeelsleden, de vordering tot schadeloosstellingen en de regresvordering van de openbare rechtspersonen daartegen wordt geregeld;

Overwegende dat krachtens de hiërarchie van de normen, de artikelen 96 en 97 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel een wettelijke bepaling niet mogen vervolledigen, wijzigen, noch interpreteren als het voorwerp daarvan gelijklopend is en dat ze daarom moeten worden opgeheven;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Deel XI van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, bestaande uit de artikelen 96, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, en 97, wordt opgeheven.

Art. 2.Titel III, hoofdstuk II, afdeling VII, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, bestaande uit artikel 23, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 maart 2003.

Art. 4.Onze Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^