Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 07 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009203992
pub.
07/10/2009
prom.
20/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2008 bekendgemaakte bericht;

Gelet op advies nr. 46653/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de orthopedische technologieën".

Art. 2.Het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die zich bezighouden met de technische orthopedie, met inbegrip van de voorbereiding en/of de afwerking, zijnde : a) de vervaardiging op maat van orthopedische schoeisels in leder;b) de vervaardiging van orthopedische instrumenten, met het oog op het redresseren van misgroeide of misvormde lichaamsdelen en het vervangen van ontbrekende lichaamsdelen, ledematen of segmenten ervan;c) het verrichten van technische prestaties die door de bandagisten mogen worden verricht zijnde : de maatname, het bespreken, ontwerpen, aanpassen, afleveren en controleren van bandagen, drukverbanden, borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele. Onder 'bandagen' wordt verstaan : uitwendige hulpmiddelen ter ondersteuning van het fysisch welzijn van de patiënt, zijnde : - steunzolen; - riem van Glénard (naar maat gemaakt); - breukbanden (naar maat gemaakt); - buikgordel na eventratie (naar maat gemaakt); - lumbostaat (naar maat gemaakt); - tracheacanule; - incontinentie en stoma verstrekkingen; - post operatieve/voorlopige en definitieve borstprothese; - therapeutische elastische kous na mastectomie wegens lymfe-oedeem; - rolwagens.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het besluit waarbij de leden van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën worden benoemd in werking treedt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^