Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 09 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204037
pub.
09/10/2009
prom.
20/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, artikel 188;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2006, 7 maart 2007 en 2 september 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 2 februari 2007;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gegeven op 27 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 31 maart 2009;

Gelet op adviezen 43.217/1 en 46.785/1 van de Raad van State, respectievelijk gegeven op 14 juni 2007 en 18 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 1991, 27 augustus 1993, 10 augustus 1998, 16 juni 1999, 18 juni 2002 en 15 juli 2004, wordt aangevuld als volgt : " - Voor de jaren 2005 en 2006, een inspanning van ten minste 0,10 % berekend op het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Deze inspanning is bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. - Voor de periode bepaald in uitvoering van artikel 195, derde lid, van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), een inspanning van ten minste 0,10 % berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Deze inspanning is bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen, zoals bedoeld in artikel 189 van voornoemde wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk en de Minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Programma wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008; Wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005;

Wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;

Koninklijk besluit van 22 september 1989, Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1989;

Koninklijk besluit van 22 maart 1991, Belgisch Staatsblad van 13 april 1991;

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 september 1993;

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 september 1998;

Koninklijk besluit van 16 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 02/03/2000 numac 1999022713 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de arti sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999;

Koninklijk besluit van 18 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 juli 2002;

Koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal a type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het sectoraal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de haard- en standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werkst type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 2003-2004 van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, ter uitvoering van het interprofessione sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 juli 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^