Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 25 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009204242
pub.
25/09/2009
prom.
20/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 96 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2009 houdende benoeming van de regeringsleden;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden ", samen met de Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen" ingevoegd na het woord "België";2° de bepaling onder 4° wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden " De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden" vervangen door de woorden "De Minister belast met Maatschappelijke Integratie".

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden " De Minister van Maatschappelijke Integratie oefent" vervangen door de woorden "De Minister belast met Maatschappelijke Integratie en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie oefenen", en worden de woorden "de Minister van Migratie- en asielbeleid" vervangen door de woorden "de Minister belast met het Migratie- en asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid".

Art. 4.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "La Ministre" vervangen door de woorden "Le Ministre".

Art. 5.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 17.De Minister belast met het Migratie- en asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid oefenen de voogdij uit over de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen."

Art. 6.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "Le Ministre" vervangen door de woorden "La Ministre", en wordt het woord "compétent" vervangen door het woord "compétente".

Art. 7.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden in de Franse tekst de woorden "Le Ministre de l'Intérieur" telkens vervangen door de woorden "La Ministre de l'Intérieur", en worden de woorden "La Ministre des Pensions" telkens vervangen door de woorden "Le Ministre des Pensions".

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juli 2009.

Art. 9.De Eerste Minister en de Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^