Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 10 september 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022426
pub.
10/09/2009
prom.
21/08/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 56, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en aangevuld door de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2008;

Gelet op het protocolakkoord van 20 maart 2003, gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden, bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, uitgebracht op 25 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 16 juli 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit onverwijld genomen en bekendgemaakt moet worden, omdat die wijziging een rechtstreeks gevolg heeft op de berekening van het saldo 2008, dat voor uiterlijk 1 mei 2009 moet worden uitgevoerd, en ook financiële gevolgen heeft voor de gemeenschappen die geconfronteerd worden met budgetoverschrijdingen in 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 3, punt 1, tweede streepje, van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2007-2008 wordt aangevuld met de volgende zin : « Als dit saldo 2008 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2008, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2007 wordt vastgesteld in deze begrotingsenveloppe en/of om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2008 wordt vastgesteld in het begrotingsenveloppe beschreven op het punt 2. »

Art. 2.Het artikel 3, punt 2, tweede streepje, van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « Als dit saldo 2008 niet volledig is opgebruikt voor het jaar 2008, mag het resterende bedrag aan de betrokken gemeenschap worden overgemaakt om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2007 wordt vastgesteld in deze begrotingsenveloppe en/of om de of een deel van de budgetoverschrijding te betalen die voor het jaar 2008 wordt vastgesteld in het begrotingsenveloppe beschreven op het punt 1. »

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, op 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^