Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 22 september 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de bedrijven in onderaanneming met als activiteit de verwerking van metaal en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrisch

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009203737
pub.
22/09/2009
prom.
21/08/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de bedrijven in onderaanneming met als activiteit de verwerking van metaal en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 6 juli 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat sinds enige tijd de economische omstandigheden zeer ongunstig zijn, dat de orderportefeuille van de bedrijven in onderaanneming met als activiteit de verwerking van metaal en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, vrijwel leeg is wegens het feit dat deze ondernemingen sterk afhankelijk zijn van de activiteit van hun klanten die evenzeer getroffen zijn door de economische crisis;

Overwegende dat geen enkele verbetering op korte en middellange termijn voorzien is;

Overwegende dat deze vermindering of deze stopzetting van de productie het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de bedrijven in onderaanneming met als activiteit de verwerking van metaal en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de bedrijven in onderaanneming met als activiteit de verwerking van metaal en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren.

Art. 2.Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen.

De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen op voorhand, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen.

Art. 3.De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag dertien weken niet overschrijden. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Art. 4.Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum waarop deze schorsing een einde neemt en de data waarop de werklieden werkloos gesteld worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 augustus 2009 en treedt buiten werking op 3 september 2010.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^