Koninklijk Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 12 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002218
pub.
12/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 3 april 1997 en de wetten van 20 mei 1997 en 26 maart 2001;

Overwegende dat de administraties en andere diensten van de ministeries evenals de instellingen van openbaar nut het hoofd moeten bieden aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften die voortvloeien uit in de tijd beperkte acties of een buitengewone toename van het werk;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, regeringscommissarissen, afgevaardigden van de Minister van Financiën, gegeven op 5 april, 10, 12 en 24 juli, 21, 23 en 29 augustus, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 24, 27 en 28 september, 1, 2, 3, 9, 12, 23, 24, 30 en 31 oktober, 14, 28 en 30 november en 4 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 12 december 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden gemachtigd personen bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften de administraties en andere diensten van de ministeries en de instellingen van openbaar nut opgenomen in de bijlage aan dit besluit.

Deze bijlage bepaalt eveneens het gemachtigd aantal arbeidsposten, verdeeld per overheidsdienst en per project, het niveau of de graad die met deze posten overeenstemt en de duur van de machtiging.

Art. 2.De arbeidsposten opgenomen in punt III, 1.6., worden afgeschaft bij het vertrek van de contractuele personeelsleden die ze bezetten.

Art. 3.De arbeidsposten omgevormd in statutaire betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de contractuele personeelsleden die ze bezetten.

Art. 4.§ 1. De verdeling per niveau van het aantal arbeidsposten opgenomen in het punt XIX, 2, van de bijlage aan dit besluit mag worden gewijzigd indien de goede werking van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen dit verantwoordt. § 2. De contractuelen geaffecteerd bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen worden door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in dienst genomen op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen of van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 6.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage SECTOR « MINISTERIES » - SECTEUR « MINISTERES » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bijlage SECTOR « INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT » - SECTEUR « ORGANISMES D'INTERET PUBLIC » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^