Koninklijk Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 29 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022994
pub.
29/12/2001
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998 en op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 6 december 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de onduidelijkheid van de te volgen procedure inzake het behandelen van de dossiers tot gevolg heeft dat er enorme vertraging is in de afhandeling van de dossiers waardoor de verdere ontwikkeling en uitbouw van het hele telecommunicatiesysteem in België achterstand oploopt en de toepassing van onder meer het ASTRID-project in het gedrang komt;

Gelet op het advies nr. 32.677/3 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Landsverdediging, van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en van Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met Grootstedenbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, wordt aangevuld als volgt : « 7° mobiele antenne : antenne die draagbaar of eenvoudig verplaatsbaar is of een antenne die om uitzonderlijke redenen wordt opgericht om te voldoen aan een tijdelijke (maximaal twee weken) behoefte; » « 8° eigen SAR van een antenne : het specifieke absorptievermogen, op een gegeven punt, in overeenstemming met het stralingsveld van de betrokken antenne; » « 9° totale SAR : het specifieke absorptievermogen op een gegeven punt, in overeenstemming met het stralingsveld van het geheel van antennes welke op dit punt een elektromagnetisch veld produceren; » « 10° antenne : individuele antenne of combinatie van antennes van dezelfde eigenaar die dicht bij elkaar zijn opgesteld, die dezelfde geografische zone dekken en die gebruikt worden voor de verlening van dezelfde service. »

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt aangevuld met de volgende leden : « De eigenaar moet voor de ingebruikname van een antenne, met uitzondering van mobiele antennes, een technisch dossier samenstellen overeenkomstig de instructies van het BIPT, met : - de gegevens van de aanvrager; - de technische gegevens i.v.m. de antenne die nodig zijn om de eigen SAR te bepalen in de zones buiten de veiligheidszone waar personen zich redelijkerwijs kunnen bevinden; - een plan in horizontale projectie van de zone waar theoretisch de eigen SAR ten gevolge van deze antenne van meer dan 0.001 W/kg mogelijk is met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en gebouwen; - een verticale projectie waarop de theoretische elektromagnetische veldsterkte wordt aangegeven bij maximaal vermogen.

Dit dossier wordt ter informatie aan het BIPT doorgezonden.

Wanneer uit het in het vijfde lid vermelde technische dossier blijkt dat de antenne op een plaats buiten de veiligheidszone waar personen zich redelijkerwijs kunnen bevinden een eigen SAR van meer dan 0.001 W/kg kan veroorzaken, moet de eigenaar voor deze antenne het in bijlage 1 opgenomen conformiteitsattest bij het BIPT aanvragen. Het BIPT zal in voorkomend geval attesteren dat door het bijkomende elektromagnetische veld van de antenne de in het derde lid vermelde grenswaarde voor samengestelde velden niet overschreden wordt. De eigenaar zendt dit conformiteitsattest ter informatie aan alle bevoegde overheden ».

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende : « Art. 5bis - Voor de antennes die reeds in gebruik zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit dient de eigenaar in afwijking van artikel 2, vijfde lid, van dit besluit het technisch dossier op te maken voor 31 december 2006. De procedures voorzien in artikel 2, vijfde, zesde en zevende lid blijven in zijn geheel van toepassing.

Indien een eigenaar meerdere antennes heeft die aan deze voorwaarde voldoen, deelt hij voor 1 juli 2002 de timing aan het BIPT mee volgens dewelke hij de antennes zal regulariseren. »

Art. 4.Aan hetzelfde koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt een bijlage toegevoegd, luidende : « Bijlage Attest van conformiteit met het koninklijk besluit van 29 april 2001 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) bevestigt dat de hieronder vermelde antenne aan de volgende eisen voldoet : - het technische dossier dat door de exploitant is ingediend, is correct opgesteld; - de metingen en berekeningen die in dat dossier opgenomen zijn, zijn correct; onder die voorwaarden zullen de normen inzake blootstelling van het publiek aan de elektromagnetische velden die in het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz zijn vastgelegd, worden gerespecteerd bij de indienststelling van dat station.

Identificatie van het radiostation - dossiernummer bij het BIPT : - naam van de exploitant (maatschappij of natuurlijke persoon) : - volledig adres van het station : straat, nummer, postcode, gemeente : - ontvangstdatum van de volledige aanvraag door het BIPT : Bijlagen De technische inlichtingen die de exploitant aan het BIPT verstrekt om het conformiteitsattest voor het betreffende radiostation te krijgen, alsook eventueel de resultaten van de metingen van elektromagnetische velden op het terrein worden bij dit attest gevoegd.

Belangrijke opmerking Dit conformiteitsattest dekt de exploitatie van het bovenvermelde radiostation zolang de technische karakteristieken niet zodanig gewijzigd worden dat op plaatsen waar personen zich redelijkerwijze kunnen bevinden elektromagnetische velden kunnen worden veroorzaakt die hoger zijn dan deze die in de aanvraag zijn meegedeeld. De aandacht van de exploitant wordt er derhalve op gevestigd dat hij in dit geval verplicht is een nieuw conformiteitsattest aan te vragen.

Gedaan te, [DATUM] De Administrateur-generaal van het BIPT »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met Grootstedenbeleid, worden ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met grootstedenbeleid, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^