Koninklijk Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 15 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016020
pub.
15/03/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, met name artikel 3, § 1, 1°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 191/2000 van de Raad van 24 januari 2000;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1037/72 van de Raad van 18 mei 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften inzake de verlening en de financiering van de steun voor hoptelers;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1098/98 van de Raad van 25 mei 1998 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1981/82 van de Raad van 19 juli 1982 tot vaststelling van de lijst van de streken van de Gemeenschap waar de steun voor de productie van hop alleen aan de erkende producentengroeperingen wordt toegekend, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3337/92 van 16 november 1992;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1351/72 van de Commissie van 28 juni 1972 betreffende de erkenning van de producentengroeperingen in de sector hop, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3858/87 van de Commissie van 22 december 1987;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 776/73 van de Commissie van 20 maart 1973 betreffende de registratie van de contracten en de mededeling van de gegevens in de sector hop, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 1516/77 van de Commissie van 6 juli 1977;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1517/77 van de Commissie van 6 juli 1977 tot vaststelling van de lijst van de verschillende groepen in de Gemeenschap geteelde hoprassen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1159/98 van de Commissie van 3 juni 1998;

Gelet op Verordening (EG) nr. 609/1999 van de Commissie van 19 maart 1999 houdende nadere bepalingen betreffende de steunverlening aan hoptelers;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 1978 met betrekking tot de steun aan de producenten in de sector hop;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid die wordt gemotiveerd door de noodzaak om de nationale bepalingen voor toepassing van de in de aanhef vermelde verordeningen van de Raad en van de Commissie vast te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt begrepen onder : « DG2 » : het Bestuur voor het Landbouwbeleid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw; « DG3" » : het Bestuur voor het Landbouw-productiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw; « De Minister » : de Minister die belast is met Landbouw; « Producentengroepering » : een groepering van hoofdzakelijk hopproducenten, die op initiatief van de producenten is opgericht om de doelstellingen in artikel 7, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 1696/71 te realiseren.

Art. 2.De Minister erkent de producentengroeperingen en de unies daarvan die daartoe bij DG2 een verzoek indienen en die aan de in Verordeningen (EEG) nrs. 1696/71 en 1351/72 gestelde voorwaarden voldoen.

De Minister trekt de erkenning in op grond van artikel 4, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1351/72.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 wordt aan de producenten van hop of aan de erkende producentengroeperingen, op hun aanvraag, een steunbedrag toegekend waardoor een redelijk inkomen kan verkregen worden. De steun wordt verleend voor het geregistreerde en geoogste areaal.

DG3 wordt belast met de registratie van het areaal en houdt het betrokken register bij.

Art. 4.In het kader van de tijdelijke bijzondere maatregelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1098/98 kunnen producenten die hopareaal tijdelijk uit productie nemen en/of definitief rooien een vergoeding ontvangen.

In het geval een oppervlakte tijdelijk uit productie wordt genomen, moet een permanente groenbedekking aangelegd worden met één of meer van de gewassen die zijn aangegeven in de bijlage van dit besluit.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 609/1999 dient elke hopproducent bij DG3 uiterlijk op 31 mei van het oogstjaar, hetzij rechtstreeks hetzij via de producentengroepering, een oppervlakteaangifte in. Het aangifteformulier is te verkrijgen bij DG3. De aangifte betreft de beplante oppervlakten en de oppervlakten waarop de in artikel 4 bedoelde tijdelijke bijzondere maatregelen zijn toegepast.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 609/1999 wordt de steunaanvraag of de vergoedingsaanvraag uiterlijk op 31 oktober van het oogstjaar door de individuele producent rechtstreeks of via de producentengroepering bij DG3 ingediend. Het formulier voor de steun- of vergoedingsaanvraag is te verkrijgen bij DG3. In geval van definitieve rooiing wordt de vergoedingsaanvraag uiterlijk op 31 oktober van het eerste jaar van toepassing ingediend.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 12, § 3, van Verordening (EEG) nr. 1696/71 en artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1981/82 wordt de steun in België enkel aan erkende producentengroeperingen toegekend.

In het bijzondere geval dat een Belgische producent lid is van een producentengroepering in een andere lidstaat, wordt de steun rechtstreeks en volledig aan deze producent uitbetaald.

Art. 8.De steun wordt door DG3 uiterlijk op 31 december van het jaar van de oogst uitbetaald.

Art. 9.DG3 wordt belast met de uitvoering van de controles.

Art. 10.DG3 wordt eveneens belast met de registratie van de contracten voor de levering van de op het Belgisch grondgebied geproduceerde hop, afgesloten tussen een producent of een erkende producentengroepering enerzijds en een koper anderzijds. De contracten die betrekking hebben op meerdere oogstjaren (vooraf gesloten contracten) worden afzonderlijk geregistreerd.

De producenten maken een afschrift van hun contract over aan de producentengroepering waarvan zij lid zijn. De producentengroepering maakt alle contracten voor registratie over aan DG3.

Art. 11.Overtredingen van dit besluit en van zijn uitvoeringsbesluiten alsmede van de in de aanhef vermelde verordeningen van de Raad en van de Commissie worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Art. 12.Het ministerieel besluit van 21 februari 1978 met betrekking tot de steun aan de producenten in de sector hop wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking vanaf de oogst 1998.

Art. 14.Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage Lijst van de gewassen die als permanente groenbedekking zijn toegelaten op areaal dat tijdelijk uit productie is genomen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1098/98 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2001 betreffende de uitvoering van de steunregeling in de sector hop.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^