Koninklijk Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 15 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de certificering in de sector hop

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016021
pub.
15/03/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit betreffende de certificering in de sector hop


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, met name artikel 3, § 1, 1°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 191/2000 van de Raad van 24 januari 2000;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1784/77 van de Raad van 19 juli 1977 betreffende de certificering van hop, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1323/96 van 26 juni 1996;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 890/78 van de Commissie van 28 april 1978 betreffende de wijze van certificering van hop, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1021/95 van 5 mei 1995;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3076/78 van de Commissie van 21 december 1978 betreffende de invoer van hop uit derde landen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2918/93 van 22 october 1993;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3077/78 van de Commissie van 21 december 1978 houdende constatering van de gelijkwaardigheid met de communautaire certificaten van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 539/98 van 9 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 1963 tot inrichting van een keuring slaande op de oorsprong, de kwaliteit en de conditionering van inlandse hop;

Gelet op het ministeriëel besluit van 6 juli 1979 betreffende de certificering en de controle van hop en hopproducten;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid die wordt gemotiveerd door de noodzaak om de nationale bepalingen voor toepassing van de hogergenoemde Verordeningen van de Raad en van de Commissie in de sector hop onverwijld vast te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt begrepen onder : « DG4 » : het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sector van het Ministerie van Middenstand en Landbouw; « hop en hopproducten » : de producten omschreven in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1784/77; « de Minister » : de Minister die belast is met Landbouw.

Art. 2.Voor de uitvoering van de certificeringsregelgeving in de sector hop wordt DG4 met de volgende opdrachten belast : - de certificering van hop en de controle op hopproducten; - de uitvoering van steekproefcontroles om na te gaan of de uit derde landen ingevoerde hop die vergezeld gaat van gelijkwaardigheidsverklaringen, voldoet aan de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 890/78 vastgestelde minimumeisen voor het in de handel brengen van hop; - de controle op de erkenningsvoorwaarden van de certificeringspakhuizen of -hallen; - alle overige controles in het kader van de certificeringsregeling.

Art. 3.De certificering heeft tot doel aan de koper van hop waarborgen te geven omtrent de oorsprong, de kwaliteit en de conditionering.

Art. 4.De certificeringsprocedure omvat de afgifte van de certificaten, de merking en de verzegeling van de verpakkingseenheden.

Om gecertificeerd te worden moeten hopbellen beantwoorden aan de minimumeisen voor het in de handel brengen van hop zoals aangegeven in Verordening (EEG) nr. 890/78.

Op verzoek van de aanvrager kan de certificering evenwel geschieden overeenkomstig de Belgische norm voor de keuring van hopbellen, die strengere eisen stelt dan de EU-norm.

De Minister stelt de minimumeisen voor de Belgische norm vast.

Art. 5.De certificeringswerkzaamheden vinden plaats op de boerderij, in een erkend certificeringspakhuis of erkende certificeringshal.

Art. 6.De Minister erkent de certificeringspakhuizen of -hallen indien de bereiders daartoe bij DG4 een verzoek hebben ingediend en indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Art. 7.Om erkend te worden moet een certificeringspakhuis of -hal aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1. Aangepaste installaties en lokalen omvatten om partijen hop in de beste voorwaarden in ontvangst te nemen, te wegen, te drogen, te persen, op te slaan en te bewaren.Gecertificeerde partijen moeten gescheiden van niet gecertificeerde worden behandeld, opgeslagen en bewaard.

Onder aangepaste installaties wordt verstaan : a) een geijkt weegtoestel;b) een vochtigheidsmeter (gesteund op het beginsel van de conductieve of van de herdrogingsmethode) waarmee het vochtgehalte van de hop bij het binnenkomen en het uitgaan kan worden bepaald;c) een ast met drooginrichting;d) een inrichting om balen te persen;e) een droge en gesloten opslagplaats.2. De bereider moet een voorraadboekhouding voeren van alle, zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde, partijen die bereid worden. Het model van deze boekhouding is verkrijgbaar bij DG4.

De Minister trekt de erkenning in indien niet langer aan één van de bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

Art. 8.Met het oog op de uitvoering van de certificering verwittigt de aanvrager DG4 ten minste 24 uur vóór het tijdstip waarop de bereiding zal gebeuren.

DG4 stuurt een ambtenaar ter plaatse die de bereiding bijwoont en de waar beoordeelt aan de hand van de certificeringscriteria. Hij brengt de bereider op de hoogte van de goed- of afkeuring van de partij.

Art. 9.Indien de partij aan de certificeringscriteria beantwoordt dan overhandigt de ambtenaar aan de bereider een certificaat. Verder wordt aan elke baal gecertificeerde hop een loodje en een etiket vastgemaakt.

Op het certificaat en het etiket zijn alle gegevens vermeld die zijn voorzien in Verordeningen (EEG) nrs. 1784/77 en 890/78.

Indien het product overeenkomstig de nationale criteria is gecertificeerd wordt op het certificaat en op het etiket bijkomend de vermelding « Belgische kwaliteitshop » aangebracht.

Art. 10.Indien een partij wordt afgekeurd, dan beschikt de bereider over vijf werkdagen om bij DG4 een bezwaarschrift in te dienen. Na ontvangst van een bezwaarschrift voert DG4 een bijkomend onderzoek uit. Dit onderzoek gebeurt op kosten van de verzoeker tenzij de uitkomst van de certificering door dit onderzoek in zijn voordeel wordt veranderd.

Art. 11.De aanvrager betaalt de kosten verbonden aan de certificering van hop.

Art. 12.Overtredingen van dit besluit en van zijn uitvoeringsbesluiten alsmede van de in de aanhef vermelde verordeningen van de Raad en van de Commissie worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Art. 13.Het koninklijk besluit van 19 juli 1963 tot inrichting van een keuring slaande op de oorsprong, de kwaliteit en de conditionering van inlandse hop en het ministeriëel besluit van 6 juli 1979 betreffende de certificering en de controle van hop en hopproducten worden opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 15.Onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^