Koninklijk Besluit van 21 december 2011
gepubliceerd op 05 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022461
pub.
05/01/2012
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag, inzonderheid op artikel 2, 1°, en artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 november 1978;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4 en 6;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een representatieve organisatie van de andere bij het beheer van de instelling betrokken organisaties;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt verleend aan Mevr. Dastrevelle, Françoise.

Art. 2.Mevr. Gyselinx, Nathalie, wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Ligue des Familles, ter vervanging van Mevr. Dastrevelle, Françoise, wier mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Staatssecretaris voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^