Koninklijk Besluit van 21 december 2011
gepubliceerd op 17 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200053
pub.
17/01/2012
prom.
21/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, artikel 3bis, ingevoegd bij de wet van 26 maart 1999 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010 en 29 december 2010, inzonderheid op de artikelen 1, 7°, en 12;

Gelet op het advies van het bijzonder beheerscomité 2 van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 30 augustus 2011;

Gelet op het advies van het algemeen beheersorgaan van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 6 september 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 september 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 november 2011;

Gelet op advies 50.687/1 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2011, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat voormeld ontwerp van koninklijk besluit de continuering voorziet van het zogenaamde sociaal plan in de diamantsector, ingesteld door het Protocol van 29 juni 2006 met betrekking tot de invoering van een nieuw sociaal plan in de diamantsector, gesloten tussen de vertegenwoordigers van de diamantnijverheid, de diamanthandel, de representatieve werknemersorganisaties en de federale Regering;

Dat de beheersorganen van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, met name het Bijzonder Beheerscomité 2 en het Algemeen Beheersorgaan, aan de Koning het advies hebben uitgebracht om voor het jaar 2012 het percentage van de compensatiebijdrage op 0,008 % van de waarde van elke transactie van diamant vast te leggen;

Dat de Koning, via het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, het percentage van de zgn. compensatiebijdrage op de waarde van elke transactie van diamant, jaarlijks of halfjaarlijks vastlegt;

Dat voormeld ontwerp van koninklijk besluit dringend noodzakelijk is enerzijds omwille van het feit dat de rechtsbasis waarbij voormeld percentage wordt vastgelegd, gecreëerd en het overeenkomstige koninklijk besluit genomen moet zijn vóór het ingaan van het trimester waarin de bijdrage is verschuldigd, met name vóór het eerste trimester van het jaar 2012 en dat anderzijds omwille van het feit dat de "schuldenaars van de compensatiebijdrage", met name de diamanthandelaars uit de sector, zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld van de hen opgelegde verplichting m.b.t. het betalen van de compensatiebijdrage voor het jaar 2012;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, volledig vervangen door het koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 20 december 2007, 30 juni 2008, 24 december 2008, 22 december 2009, 28 september 2010 en 29 december 2010, wordt gewijzigd als volgt : « Het bedrag van de in artikel 3bis, eerste lid, van de wet, bedoelde aan het Fonds te betalen compensatiebijdrage wordt jaarlijks of halfjaarlijks door Ons vastgesteld, na advies van het beheerscomité 2 en goedgekeurd door het beheersorgaan. Dit bedrag is voor het eerste, het tweede, het derde en het vierde trimester van 2012 gelijk aan 0,008 % van de waarde van elke transactie van diamant. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960.

Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 18 december 1960.

Koninklijk besluit van 16 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2007 pub. 29/03/2007 numac 2007200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 maart 2007.

Koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007012762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 januari 2008.

Koninklijk besluit van 30 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008013016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008.

Koninklijk besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008013635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009.

Koninklijk besluit van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009205971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2010, 2011 en 2012 sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 2010.

Koninklijk besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2010.

Koninklijk besluit van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 januari 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^