Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011629
pub.
30/12/2013
prom.
21/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 3, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 2 juli 2010 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 28ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de inhoud van het document met de essentiële spaardersinformatie, dat qua vorm en inhoud conform moet zijn aan het model als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013, nauw verbonden is met de voorwaarden voor het verlenen van een vrijstelling voor de inkomsten uit de spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Overwegende dat de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013 derhalve gewijzigd dient te worden als de voorwaarden tot vrijstelling van deze inkomsten gewijzigd worden, teneinde verwarring te vermijden voor de spaarders (de bestemmelingen van het document met essentiële spaardersinformatie) en de rechtszekerheid te vrijwaren voor de kredietinstellingen (die verplicht zijn om dit document op te stellen);

Overwegende dat het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de voorwaarden tot vrijstelling van de inkomsten uit de spaardeposito's als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en reeds ten dele in werking getreden op 1 oktober 2013;

Overwegende dat de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013 bijgevolg onverwijld gewijzigd dient te worden;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen wordt de bijlage vervangen door bijlage 1 bij het onderhavige besluit.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen wordt de bijlage vervangen door bijlage 2 bij het onderhavige besluit.

Art. 3.Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013 en wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^