Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 06 februari 2014

Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011049
pub.
06/02/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 23, 37 et 108;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 september 2013;

Gelet op advies 54.278/1 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat krachtens artikel 23 van de Grondwet de federale openbare administraties gesensibiliseerd moeten worden om eenieder het recht te waarborgen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; dat het tweede federale plan ter bestrijding van de armoede, waarvan de Ministerraad kennis heeft genomen op 14 september 2012, actiepunt 2, tot doel heeft de organisatie en de functionering van de federale administraties met betrekking tot de armoedeproblemen in goede banen te leiden, is het noodzakelijk om dit besluit te nemen.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt, bij de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, een netwerk van federale ambtenaren opgericht, hierna te noemen `het netwerk', dat de evolutie en uitvoering van de federale plannen inzake armoedebestrijding opvolgt.

Art. 2.§ 1. Dit netwerk bestaat uit ambtenaren afkomstig uit de federale overheidsinstellingen die werden opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie kan een federale overheidsinstelling toevoegen aan of schrappen uit de bijlage bij dit besluit, nadat hij daarvoor de instemming heeft bekomen van de minister onder wie de betrokken federale overheidsinstelling ressorteert. § 2. De federale overheidsinstellingen die werden opgenomen in de bijlage bij dit besluit, duiden elk een ambtenaar aan die zal worden belast met de uitvoering van de opdrachten waarin artikel 3 voorziet.

Deze instellingen verbinden zich ertoe de door hen aangeduide ambtenaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten die hem worden toevertrouwd.

Art. 3.De leden van het netwerk hebben als opdracht : 1° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen van de federale plannen inzake armoedebestrijding die betrekking hebben op hun beleidsdomein;2° het armoedebestrijdingsbeleid in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te coördineren door onder andere deel te nemen aan de vergadering van het netwerk;3° het netwerk te informeren over de uitwerking van de federale plannen inzake armoedebestrijding in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn;4° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te sensibiliseren rond het armoedebestrijdingsbeleid in het algemeen;5° bij te dragen tot het ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie inzake armoedebeleid.

Art. 4.Het netwerk komt minstens driemaandelijks samen.

Art. 5.De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie verzorgt de coördinatie en het secretariaat van het netwerk.

Art. 6.Ieder jaar stelt het netwerk een samenvatting van de uitgewerkte maatregelen van de federale plannen armoedebestrijding op.

De samenvatting bevat eveneens de maatregelen die in uitwerking zijn en de maatregelen die niet uitgewerkt konden worden. Voor iedere maatregel wordt in het document uitgelegd welke problemen zich stelden bij de uitvoering ervan.

Deze samenvatting wordt bezorgd aan elke federale overheidsinstelling die werd opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Art. 7.De minister bevoegd voor Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 2013 Lijst van de federale overheidsinstellingen

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Personeel en Organisatie

SPF Personnel et Organisation

Rijksdienst voor Pensioenen

Office national des Pensions

FOD Financien

SPF Finances

POD Federaal Wetenschapsbeleid

SPP Politique scientifique

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Chancellerie du Premier Ministre

POD Duurzame ontwikkeling

SPP Développement durable

SELOR

SELOR

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Mobilité et Transports

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Budget et Contrôle de la gestion

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Office national de l'Emploi

Ministerie van Landsverdediging

Ministère de la Défense

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Agence pour la Simplification Administrative

Pensioendienst voor de overheidssector

Service des Pensions du Secteur public

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT)

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (FEDICT)

FOD Justitie

SPF Justice

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

SPF Sécurité sociale et Institutions publiques de Sécurité sociale

Bpost

Bpost

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Intérieur

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^