Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 23 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2014021109
pub.
23/09/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op het artikel 2-25-3;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 19/4 § 2;

Gelet op de erkenning van de VZW "Associations 21" als koepelorganisatie ter bevordering van duurzame ontwikkeling door het koninklijk besluit van 18 november 2013;

Gelet op de subsidieaanvraag ingediend door de VZW "Associations 21" op 29 juli 2013;

Overwegende dat deze aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 65.000 EUR ten laste van de basisallocatie 58.11.3300 01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013 wordt toegekend aan de VZW "Associations 21", Edinburgstraat 26, te 1050 Brussel.

Art. 2.De periode van de betoelaging neemt een aanvang op 1 november 2013 en eindigt op 31 oktober 2014.

Art. 3.§ 1. De toelage wordt toegekend voor de vergoeding van personeels-, administratie-, creatie- en organisatiekosten voor hoogstens 50% van de werkelijke totale kosten die uitdrukkelijk verbonden zijn aan het platform Associations 21 in het kader van de uitvoering van zijn programma 2013.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal uitbetaald worden in twee schijven op het rekeningnummer van de VZW "Associations 21". § 2 Een eerste schijf van 75 %, zijnde 48.750 EUR wordt gestort bij de inwerkingtreding van dit besluit en na het indienen van een schuldvordering voorzien van de handgeschreven vermelding "Voor waar en oprecht verklaard" bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, Kruidtuinlaan 50 bus 8 te 1000 Brussel. Op deze schuldvordering wordt het bestelbonnummer vermeld dat aangegeven wordt op de bestelbon die de organisatie wordt toegestuurd.

De schuldvordering zal vergezeld zijn van een attestering van aanvang van het project. § 3. Onverminderd § 1 zal een tweede schijf van maximaal 25 %, 16.250 EUR worden gestort na het beëindigen van het project en na het akkoord van de instantie die de toelage verleent. Deze storting zal enkel plaatsvinden op basis van een evaluatieverslag, van een schuldvordering voorzien van de handgeschreven vermelding "Voor waar en oprecht verklaard" alsook van een vermelding "Ik verklaar voor het gedeelte van de ingebrachte kosten die door deze toelage worden gedekt, geen andere overheidssteun te hebben aangevraagd of ontvangen" en van de nodige originele bewijsstukken voor het totale bedrag van de toelage.

De bewijsstukken dienen aan te tonen dat de gevorderde sommen betrekking hebben op de toegelaten kosten in het kader van dit toelagebesluit en werden gemaakt binnen de bovenvermelde periode van betoelaging. Enkel de subsidieerbare kosten, waarvan de lijst in bijlage aan dit koninklijk besluit is aangehecht en ook is terug te vinden op de website van de programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling : http ://www.poddo.be/nl/inhoud/subsidies, kunnen in aanmerking worden genomen. De bewijsstukken worden gedateerd, geordend en ondertekend in onuitwisbare inkt door de toelagetrekker. Tevens zal een algemeen financieel overzicht van de gemaakte kosten in het kader van deze toelage worden toegevoegd waarin ook wordt aangetoond welke financier welk deel van de kosten draagt.

Dit zal ook op de facturen zelf worden aangebracht.

In het eindverslag dient te worden aangetoond dat de beoogde doestellingen werden bereikt.

Zowel de schuldvordering, het eindverslag als de bewijsstukken dienen door een bevoegde ambtenaar van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling te worden goedgekeurd alvorens kan worden overgegaan tot de betaling van de toelage.

Uiterlijk op 10 december 2014 dienen deze documenten in tweevoud (één per post en één via elektronische post) bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling te worden ingediend op het hierboven vermelde adres.

Art. 5.Een controle ter plaatse door een vertegenwoordiger van de POD Duurzame Ontwikkeling aangaande de naleving van de in dit toelagebesluit vermelde engagementen kan steeds gebeuren.

Art. 6.De Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, S. VERHERSTRAETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^