Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 10 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het secretariaat van het « Memorandum of Understanding » ter bescherming van migrerende haaien

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024007
pub.
10/01/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het secretariaat van het « Memorandum of Understanding » ter bescherming van migrerende haaien


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole; artikelen 14 en 22;

Overwegende dat België lid is van het Verdrag inzake de bescherming van de trekkende wilde diersoorten, opgemaakt te Bonn op 23 juni 1979 en goedgekeurd bij wet van 27 april 1990;

Overwegende dat binnen dit kader op 12 februari 2010 een « Memorandum of Understanding » ter bescherming van migrerende haaien gesloten is;

Overwegende dat België zich geëngageerd heeft om de werking van het secretariaat bij dit Memorandum of Understanding financieel te ondersteunen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2013;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve financiële toelage van maximum 8.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan UNEP.

Art. 2.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op de volgende rekening: Quote Invoice No. FUND 9690 BEL UNEP EURO Account Account number 6161603755 JP Morgan AG PO Box 60284 Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main Germany IBAN: DE56501108006161603755

Art. 3.Het in artikel 1 vermelde bedrag zal in éénmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 4.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het secretariaat van het Memorandum of Understanding ter bescherming van migrerende haaien.

Art. 5.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal in het kader van de hierboven vermelde financiële bijdrage het niet-benutte gedeelte door UNEP worden terugbetaald aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 6.De minister bevoegd voor de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^