Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 11 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 EUR aan de VZW CARI

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024030
pub.
11/02/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 EUR aan de VZW CARI


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat CARI van 9 tot 11 november 2013 het tweede Europese bijencongres "Beecome" organiseert in de Magna Aula te Louvain-la-Neuve;

Overwegende dat het eerste congres plaatsvond in Agen in oktober 2012 en 13 partnerverenigingen en 5 Europese landen samenbracht;

Overwegende dat CARI VZW één van de actieve polen van de Europese bijenteelt is;

Overwegende dat dit congres er vooral op gericht is de balans op te maken van de huidige kennis in de bijenteeltsector, aanbevelingen uit te werken op het niveau van de Europese Unie en de rol en het belang van de bij en de bijenteeltsector in de maatschappij te laten ontdekken;

Overwegende dat een website www.beecome.eu werd opgezet die fungeert als vulgarisatie- en uitwisselingsplatform tussen bijenhouders;

Overwegende dat dit congres een concretisering is van actie nr. 20 "Een toolbox voor communicatie en sensibilisering ontwikkelen" van het federale bijenplan "Bijengezondheid, ook onze gezondheid";

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 1200 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) ("toelagen aan verenigingen") van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013 wordt toegekend aan de VZW "CARI" met maatschappelijk zetel te place Croix du Sud 4, bte L7.07.09 - B.1348 Louvain-la-Neuve, (ondernemingsnummer : 0424 644 620) vertegenwoordigd door de heer Etienne Bruneau, gedelegeerd bestuurder.

Art. 2.De periode van de betoelaging van het project neemt een aanvang op 15 mei 2013 en eindigt op 10 december 2013.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels-, administratie-, creatie- en organisatiekosten te dekken voor de verwezenlijking van het 2e Europese bijencongres, dat van 9 tot 11 november 2013 georganiseerd wordt in de Magna Aula te Louvain-la-Neuve. De vzw CARI vraagt daarvoor onze financiële ondersteuning.

Art. 4.§ 1er. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE83 0688 9612 3615 van de vereniging zonder winstoogmerk CARI, Place Croix du Sud 4, bte L7.07.09 - B.1348 Louvain-la-Neuve. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven veroorzaakt door in artikel 1 vermelde activiteitenkosten.

Art. 5.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage, moeten ten laatste op 15 maart 2014 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden ingediend ter attentie van de heer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : "Voor echt en waar verklaard voor de som in euro van ........... (in cijfers) ............................................ (in letters)".

Art. 6.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project het niet benutte gedeelte door de VZW "CARI" worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening, bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten België zal deze gebeuren op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 7.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^