Koninklijk Besluit van 21 december 2013
gepubliceerd op 04 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024043
pub.
04/02/2014
prom.
21/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 12 november 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° FOD : de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen : de dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel;3° wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde : Domus Medica, Sint-Hubertusstraat 58 te 2600 Berchem en de Société scientifique de Médecine générale d'expression française (SSMG), Zwitserlandstraat 8, 1060 Brussel;4° Begeleidingscomité : het Begeleidingscomité van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.§ 1. De volgende toelages worden toegekend aan de wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde : 1° DOMUS MEDICA, Sint-Hubertusstraat 58, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0410.872.303 (rek. : 733-0100945-95) : 244.080 euro; 2° Société scientifique de Médecine générale d'expression française (SSMG), Zwitserlandstraat 8, 1060 Brussel, ondernemingsnummer 0410.639.602 (rek. : 001-3142233-91) : 207.920 euro. § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkings- en personeelskosten van deze verenigingen teneinde de opdrachten bedoeld in artikel 3 te realiseren. § 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van artikel 11.3300.02, afdeling 52, van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2013. HOOFDSTUK III. - De opdrachten

Art. 3.Deze toelage is bedoeld om het verwezenlijken van de volgende opdrachten toevertrouwd aan de wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde, van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, te ondersteunen : 1° het bevorderen van het gebruik van de praktijkrichtlijnen voor huisartsen, en dit door : - de aanpassing en vertaling van bestaande richtlijnen; - de ontwikkeling van middelen die het gebruik op het terrein vergemakkelijken. 2° het bevorderen en ondersteunen van het gebruik van het Elektronisch Medisch Dossier, alsook het gebruik van richtlijnen binnen het EMD;3° het ondersteunen van artsen die een groepspraktijk willen betreden, zij het een mono- of een multidisciplinaire praktijk;4° het ontwikkelen van evaluatiemiddelen van de kwaliteit van de zorgen in de huisartsgeneeskunde;5° het bijdragen aan het ten uitvoer brengen van het project 1733.

Art. 4.§ 1. Voor de gestelde periode worden de opdrachten bepaald in artikel 3 verder geconcretiseerd via de activiteiten die opgenomen zijn in het globale werkplan bedoeld in artikel 8. § 2. Teneinde omtrent praktijkrichtlijnen uit te wisselen met andere landen en voordeel te halen uit internationale ervaringen, nemen Domus Medica en de SSMG actief deel aan één of meerdere nationale en internationale bijeenkomsten om de initiatieven die in België ontwikkeld worden, bekend te maken. Die activiteiten worden, voor elke wetenschappelijke vereniging van huisartsgeneeskunde, opgenomen in het globaal werkplan en in het definitieve activiteitenverslag zoals bedoeld in artikel 8. § 3. Alle activiteiten vermeld in paragraaf 1 evenals de inhoud van de presentaties bedoeld in paragraaf 2 worden vooraf aan de coördinator van de andere vereniging en aan de Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen bij voorkeur per mail meegedeeld. HOOFDSTUK IV. - De coördinator

Art. 5.§ 1. Er wordt een coördinator aangeduid binnen elk van de wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde. § 2. De coördinatoren worden voorgesteld aan het Begeleidingscomité.

Art. 6.De coördinatoren vormen voor elke vereniging het unieke aanspreekpunt van de Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen.

Art. 7.De coördinatoren zijn voor hun respectieve vereniging belast met de volgende taken : 1° het globale werkplan bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen;2° het beheren en plannen van en het toezicht op de activiteiten bedoeld in artikel 3;zich vergewissen van de goede uitvoering ervan in het kader van de voorziene termijnen en begroting; 3° de identificatie en de opvolging van de risico's verbonden aan het verwezenlijken van de opdrachten en activiteiten bedoeld in artikel 3; en ernaar verwijzen in het Begeleidingscomité; 4° de voorbereiding van, de deelname aan en het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het Begeleidingscomité voor wat betreft onderhavige subsidie;5° het definitieve activiteitenverslag bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen. HOOFDSTUK V. - De uitvoeringsmodaliteiten

Art. 8.§ 1. In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 dienen de wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde in samenwerking met de coördinatoren de volgende documenten op te stellen : 1° Het globaal werkplan voor deze toelage. De wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde bezorgen aan de FOD en aan het Begeleidingscomité bij voorkeur per mail een werkplan voor deze toelage.

Het werkplan van elke wetenschappelijke vereniging van huisartsgeneeskunde omvat : 1° de opdrachten;2° de verwachte resultaten;3° de termijnen;4° het bijbehorende budget voor elke uit te voeren resultaten en opdracht. Het werkplan dient in een formaat dat door de administratie wordt bepaald uiterlijk tegen 30 april 2013 aan de Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen bij voorkeur per mail te worden bezorgd.

Het globale werkplan dient te worden goedgekeurd door het Begeleidingscomité. 2° het definitieve activiteitenverslag : Uiterlijk tegen 1 februari 2014 een definitief activiteitenverslag, waarin de uitvoering van de in artikel 3 gedefinieerde doelstellingen wordt beschreven. Het definitieve activiteitenverslag moet een samenvattende tabel omvatten met de volgende elementen : 1° de jaardoelstellingen opgenomen in het werkplan;2° de daadwerkelijk geconcretiseerde verwezenlijkingen;3° de spreiding van de toelagen die werden aangewend voor het verwezenlijken van de uitgevoerde opdrachten;4° de in het werkplan voorziene opdrachten die niet werden uitgevoerd alsook de bedragen betreffende deze opdrachten.3° er dient een voorstel van globaal werkplan voor de toelage 2014 uiterlijk tegen 1 februari 2014 volgens de in 1° bepaalde modaliteiten te worden bezorgd. § 2. Indien aan de in 1°, 2° en 3° beschreven modaliteiten niet voldaan wordt, wordt de volledige subsidie terugbetaald aan de Staat. HOOFDSTUK VI. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 10.Voor elk van de verenigingen kan er een voorschot van 75% op de toegekende subsidie bedoeld in artikel 2 worden gestort zodra het werkplan door het Begeleidingscomité is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend.

Art. 11.Voor elke wetenschappelijke vereniging van huisartsgeneeskunde zal het saldo van de toegekende toelage slechts worden uitbetaald nadat de volgende documenten bij de Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen werden ingediend : 1° uiterlijk tegen 1 februari 2014 het definitieve activiteitenverslag dat door het Begeleidingscomité moet worden goedgekeurd;2° uiterlijk tegen 31 maart 2014 : - de ontvangsten- en uitgavenrekening betreffende de artikelen 2 en 4; - een door de coördinator of een andere persoon die de vereniging gezagvol kan vertegenwoordigen ondertekende schuldvordering en bewijsstukken die betrekking hebben op de totale toelage.

Art. 12.Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan het toegekende voorschot, wordt het verschil onverwijld terugbetaald door de wetenschappelijke vereniging van huisartsgeneeskunde aan de Staat op het bankrekeningnummer 679-2005917-54.

Art. 13.Het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt verantwoord door de betrokken vereniging, die de aan die posten toegewezen bedragen terugbetaalt. HOOFDSTUK VII. - Het Begeleidingscomité

Art. 14.§ 1. Er wordt een Begeleidingscomité opgericht bij de FOD. § 2. Het Begeleidingscomité heeft als doel de werkzaamheden van de wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde en de uitvoering door deze laatsten van de opdrachten bedoeld in artikel 3 te evalueren.

Art. 15.§ 1. Dit Comité bestaat uit de volgende leden : 1° een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Volksgezondheid;2° twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD;3° twee projectcoördinatoren die elk een vereniging bedoeld in artikel 2 vertegenwoordigen;4° een vertegenwoordiger van het RIZIV; § 2. Het Comité bedoeld in § 1 kan eventueel experten van buiten het Comité uitnodigen.

Art. 16.Het Begeleidingscomité is belast met het evalueren en het goedkeuren voor elke wetenschappelijke vereniging van huisartsgeneeskunde van : 1° het globale werkplan;2° het definitieve activiteitenverslag waarin de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt aangetoond. HOOFDSTUK VIII. - De financiële balans

Art. 17.§ 1. In het kader van de huidige toelage, komen enkel in aanmerking de personeelskosten en de werkingskosten zoals vergoedingen, lonen en wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening, die een rechtstreekse link hebben met de opdrachten. § 2. Extralegale voordelen en cadeaus worden niet in aanmerking genomen.

Art. 18.§ 1. In het geval de werktijd van bepaalde personeelsleden wordt verdeeld tussen verschillende beroepsbezigheden, zoals onder andere het onderwijs, onderzoek en de geneeskundepraktijk, wordt slechts dat gedeelte van hun wedde, dat in tienden wordt berekend, in aanmerking genomen dat overeenkomt met de tijd besteed aan de werkzaamheid die gesubsidieerd wordt krachtens dit besluit. § 2. Voor elk tewerkgesteld personeelslid dat gefinancierd wordt door deze subsidie, wordt een loonfiche voorgelegd.

Art. 19.De kosten van dienstverlening worden aangetoond door middel van een factuur en de voorlegging van een kostenbegroting, een offerte, een bestelbon of een voorafgaand contract.

Art. 20.§ 1. De investeringskosten worden niet terugbetaald. § 2. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking. HOOFDSTUK IX. - Het intellectuele eigendom

Art. 21.In het kader van deze toelage worden alle voorgelegde documenten en resultaten aan de Dienst Strategische Coördinatie van de gezondheidszorgberoepen bij voorkeur per mail bezorgd.

Art. 22.§ 1. Alle documenten en resultaten die door de verenigingen bedoeld in artikel 2 in het kader van deze toelage worden voorgelegd, zijn eigendom van de Dienst Strategische Coördinatie van de gezondheidszorgberoepen. § 2. De wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde zien erop toe dat elk verslag, elke aanbeveling of elk document dat wordt opgesteld door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van deze toelagen, duidelijke aanwijzingen bevat die aantonen dat de FOD eigenaar of partner in het kader van deze werkzaamheden is. § 3. De wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde kunnen gebruik maken van de documenten en de resultaten die ze in het kader van deze toelage hebben voorgelegd voor zover dit gebruik geen winstoogmerk beoogt en ze hiervoor de schriftelijke toestemming van de FOD hebben gekregen. § 4. Dit gebruiksrecht kan op ieder ogenblik door de FOD worden ingetrokken. HOOFDSTUK X. - Eindbepalingen

Art. 23.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 24.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^