Koninklijk Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 09 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018206430
pub.
09/01/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206430

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, artikel 42, §§ 2 en 3;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 15 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 16 januari 2018;

Gelet op het advies van de Adviesraad van het sociaal strafrecht van 22 augustus 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 6 september 2018;

Gelet op het advies van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 september 2018;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 16 november 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 63.956/1/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van de Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De sociaal inspecteurs van de volgende diensten of instellingen zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie : 1° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;2° het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen;3° de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;4° de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;5° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;6° het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.De sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 1 beschikken over de bevoegdheden bepaald in hoofdstuk 2, van titel 2 van het Sociaal Strafwetboek wanneer zij op eigen initiatief of op verzoek optreden in het kader van hun opdracht van toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^