Koninklijk Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 16 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019010244
pub.
16/01/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010244

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2018;

Overwegende dat op het programma 06-90-1, op de basisallocatie 90.10.01.00.01, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 599.075.000 euro, bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester 2018;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD schadevergoedingen en/of gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 07 - Onafhankelijke Organen; 12 - FOD Justitie; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de nieuwe initiatieven.

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 14.761.887 euro en een vereffeningskrediet van 13.753.587 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, en worden verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités Activiteiten

Allocations de base Basisallocaties

Crédits d'engagement (en euros) Vastleggings- kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) Vereffenings- kredieten (in euro)

Départements - Departementen

Divisions - Afdelingen

Programmes - Programma's

Section 02 : SPF Chancellerie du Premier Ministre - Sectie 02 : FOD Kanselarij van de Eerste Minister

02

21

1

0

12.11.23

94.000

94.000

02

31

2

0

41.40.21

100.000

100.000

02

31

2

0

41.40.25

250.000

250.000

02

36

1

0

35.40.04

2.110.696

2.110.696

Total - Totaal

2.554.696

2.554.696

Section 07 : Organes Independants - Sectie 07 : Onafhankelijke Organen

07

41

1

0

41.40.01

713.000

713.000

Total - Totaal

713.000

713.000

Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

40

0

2

12.11.01

50.754

50.754

12

51

0

2

12.11.01

175.000

175.000

12

56

0

1

11.00.03

600.000

600.000

12

56

0

2

12.11.01

175.000

175.000

12

56

1

1

34.41.48

850.000

850.000

12

58

0

1

11.00.03

166.827

166.827

12

58

4

1

45.24.02

32.000

32.000

12

58

4

1

45.25.02

43.000

43.000

Total - Totaal

2.092.581

2.092.581

Section 17 : Police Fédérale et Fonctionnement Intégré - Sectie 17 : Federale Politie en geïntegreerde werking

17

90

1

1

43.51.09

500.000

500.000

Total - Totaal

500.000

500.000

Section 24 : SPF Sécurité Sociale - Sectie 24 : FOD Sociale Zekerheid

24

21

5

2

12.11.04

600.000

600.000

24

57

2

1

32.00.01

683.328

341.664

24

57

2

1

33.00.01

323.901

161.950

24

57

2

1

42.90.01

294.000

147.000

24

57

2

1

43.22.01

146.630

73.315

24

57

2

1

45.34.01

68.740

34.370

Total - Totaal

2.116.599

1.358.299

Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

25

54

0

2

21.60.01

1.414

1.414

25

54

0

2

34.41.01

33.597

33.597

Total - Totaal

35.011

35.011

Section 33 : SPF Mobilité et Transports - Sectie 33 : FOD Mobiliteit en vervoer

33

21

0

2

12.11.04

1.750.000

1.500.000

Total - Totaal

1.750.000

1.500.000

Section 46 : SPP Politique scientifique - Sectie 46 : POD Wetenschapsbeleid

46

60

2

3

35.40.01

5.000.000

5.000.000

Total - Totaal

5.000.000

5.000.000

TOTAL - TOTAAL

14.761.887

13.753.587


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^