Koninklijk Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 01 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Onder

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019040018
pub.
01/02/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.22, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 29 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer worden door de Kruispuntbank van Ondernemingen respectievelijk aan geregistreerde entiteiten en aan vestigingseenheden toegekend.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.De ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers worden respectievelijk toegekend bij de inschrijving van de geregistreerde entiteit of van de vestigingseenheid.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "onderneming" vervangen door de woorden "geregistreerde entiteit";2° in paragraaf 1 worden het tweede lid tot het vijfde lid opgeheven;3° de paragrafen 1/1 tot 1/4 worden ingevoegd, luidende: " § 1/1.In afwijking van paragraaf 1 mag een ondernemingsnummer worden overgedragen in het geval van: 1° fusie of splitsing als bedoeld in de artikelen 671 tot en met 676 van het Wetboek van vennootschappen;2° grensoverschrijdende fusie als bedoeld in titel Vbis van boek XI van het Wetboek van vennootschappen;3° inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de Europese politieke partijen en stichtingen ;4° buitenlandse verrichtingen die gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de bepalingen onder 1° tot 3° ;5° of opeenvolgende verrichtingen die volgen op één van de in de bepalingen onder 1° tot 4° vermelde verrichtingen die leiden tot de voortzetting van de hoofdactiviteit van een onderneming. De overdracht van het ondernemingsnummer vindt plaats op uitdrukkelijke vraag van de ondernemingen waarop de verrichtingen zoals bedoeld in het eerste lid van toepassing zijn, bij de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze overdracht is toegestaan als aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan: 1° de onderneming waaraan het ondernemingsnummer moet worden overgedragen, zet de hoofdactiviteit voort van de onderneming die haar ondernemingsnummer wil overdragen;2° als gevolg van de in het eerste lid bedoelde verrichtingen houdt de onderneming waarvan het nummer moet worden overgedragen op te bestaan;3° alle documenten betreffende de in het eerste lid bedoelde verrichtingen werden in een van de drie landstalen aan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen bezorgd;4° de aanvraag werd door de betrokken ondernemingen ten minste drie maanden vóór de datum van uitvoering van de in het eerste lid bedoelde verrichting ingediend. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen beantwoordt de aanvraag uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst ervan.

Indien de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen vaststelt dat niet aan de in het eerste en tweede lid bedoelde voorwaarden is voldaan, stelt hij de aanvragende ondernemingen daarvan in kennis en vraagt hij hun de aanvraag nader te omschrijven of aan te vullen. In voorkomend geval geeft hij aan welke gegevens nodig zijn om aan de aanvraag te kunnen voldoen. Een nieuwe termijn van twintig werkdagen gaat in op de datum waarop de aanvrager zijn aanvraag heeft gepreciseerd of vervolledigd.

Indien de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen de aanvraag ontvankelijk verklaart, stelt hij de betrokken ondernemingen daarvan in kennis. § 1/2. Nadat de in paragraaf 1/1 bedoelde verrichtingen zijn uitgevoerd en, in voorkomend geval, de daarbij behorende stukken zijn ingediend, draagt de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen het ondernemingsnummer over. Ook past hij de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan. § 1/3. Elke onderneming mag niet meer dan één ondernemingsnummer tegelijkertijd hebben.

Een ondernemingsnummer kan niet aan meer dan één onderneming tegelijkertijd worden gekoppeld. § 1/4. De overdracht van het ondernemingsnummer wordt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op vraag van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, voor zover er reeds publicaties hebben plaatsgevonden onder het overgedragen ondernemingsnummer. Deze bekendmaking gebeurt zonder kosten voor de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen."; 4° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Het ondernemingsnummer dat aan een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wordt toegekend, is niet overdraagbaar op een andere geregistreerde entiteit.".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een andere onderneming, zelfs wanneer deze onderneming" vervangen door de woorden "een andere geregistreerde entiteit, zelfs wanneer deze geregistreerde entiteit"; 2° in het derde lid worden de woorden "artikel 36 van de wet" vervangen door de woorden "artikel III.52 van het Wetboek van economisch recht".

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "onderneming" vervangen door de woorden "geregistreerde entiteit".

Art. 6.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^