Koninklijk Besluit van 21 februari 2010
gepubliceerd op 08 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 225.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009178
pub.
08/03/2010
prom.
21/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 225.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 23 december 2010 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid de begroting Justitie, programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008 houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2009 houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 maart 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Voorzitter van het Executief van de Moslims van België het financieel plan overgezonden heeft aan de Minister van Justitie op 25 januari 2010;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 van kracht is voor een tijd van zes maanden waarvan de verlenging geëvalueerd zal worden op grond van het dossier;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008 de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars en de aalmoezeniers, en dat dit enkel mogelijk is in samenwerking met een representatief orgaan;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn en dat een regeling slechts tot stand kan worden gebracht na de erkenning van de plaatselijke islamitische gemeenschappen;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van haar werking en van het vernieuwingsproces;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 225.000 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2010 : - Eerste schijf 202.500 EUR; - Tweede schijf 22.500 EUR.

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt : - werkingskosten : 50.700 EUR; - Wedde en sociale lasten : 62.400 EUR; - Huur en huurlasten : 33.656 EUR; - Telefoonkosten en communicatie : 10.274 EUR; - Kosten in verband met het proces van overleg voor de vernieuwing van EMB : 24.070 EUR; - Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand : 15.100 EUR; - Presentiegeld en de reiskosten : 28.800 EUR;

Art. 3.De eerste schijf van het subsidiebedrag wordt in maart 2010 uitbetaald aan het Executief.

Art. 4.Het Executief van de Moslims van België zendt voor 20 maart en 20 juni 2010 een afschrift van de door een externe boekhouder geviseerde bewijsstukken over aan de FOD Justitie.

Art. 5.De schijf van 10 % van het aan het Executief toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat alle boekhoudkundige stukken van het eerste semester van het jaar 2010 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden. De FOD Justitie voert vóór de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Art. 6.De naam van de personen aan wie een machtiging van handtekening is verleend om het Executief van de Moslims van België op financieel vlak te verbinden, wordt aan de FOD Justitie meegedeeld, samen met de eerste afschriften van bewijsstukken.

Art. 7.Geen enkele kassabon wordt aanvaard als bewijsstuk, enkel de stukken die het onderwerp zijn van een bankoverschrijving worden in aanmerking genomen.

Indien men niet te werk kan gaan via een bankoverschrijving kan, bij wijze van uitzondering, een betaling in speciën voor beperkte uitgaven worden toegestaan.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^