Koninklijk Besluit van 21 februari 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010200718
pub.
08/04/2010
prom.
21/02/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 Minimumuurloon (Overeenkomst geregistreerd op 17 september 2009 onder het nummer 94403/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Door "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Onverminderd de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2001 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit van 12 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 27 juli 2002) tot vaststelling van de loonschaal van de jongeren wordt het bedrag van het "minimumaanvangsuurloon", zoals vastgelegd in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (koninklijk besluit van 20 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 9 april 2008) betreffende het minimumuurloon, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, zijnde 9,5495 EUR vanaf 1 juli 2008 in de 40 uren week, van kracht op 31 maart 2009, vanaf 1 april 2009 met 0,03 EUR verhoogd.

Voor de arbeiders met minstens twaalf maanden an-ciënniteit in de onderneming wordt het "minimumuurloon vanaf twaalf maanden anciënniteit", zoals vastgelegd in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (koninklijk besluit van 20 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 9 april 2008) betreffende het minimumuurloon, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, zijnde 9,6410 EUR vanaf 1 juli 2008 in de 40 uren week, van kracht op 31 maart 2009, vanaf 1 april 2009 met 0,03 EUR verhoogd.

Vanaf 1 januari 2010 worden het voornoemd minimumaanvangsuurloon evenals het voornoemd minimumuurloon vanaf twaalf maanden anciënniteit, die van kracht zijn op 31 december 2009, met 0,07 EUR verhoogd.

Het minimumuurloon stemt overeen met het laagst toepasbaar niveau, met name de functie van gewoon handlanger.

Art. 3.De minimumuurlonen voortvloeiend uit artikel 2 stemmen overeen met een daadwerkelijke wekelijkse arbeidsduur van veertig uren.

Wanneer de wekelijkse arbeidsduur van veertig uren daadwerkelijk per week verminderd is, met perequatie van het loon wordt bovenstaande minimumbedrag evenredig geperequateerd.

De in het vorig lid van dit artikel voorziene perequatie zal als volgt gebeuren : de perequatie van de lonen, uitgedrukt in euro, wordt toegepast vóór de eventuele afronding voorzien in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006 (koninklijk besluit van 5 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 20 september 2006), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Voorbeelden van perequaties 9,3620 x 1,02 = 9,54924 afgerond tot 9,5492 en daarna tot het hogere halve duizendste, nl. tot 9,5495 EUR (40 u).

De eventuele perequatie gebeurt vóór de afronding.

Voor een perequatie in 39 u : 9,57950 x 40/39 = 9,82513, afgerond tot 9,8251 EUR en daarna tot het hogere halve duizendste, nl. tot 9,8255 EUR. Voor een perequatie in 38 u 30 : 8,70390 x 40/38,5 = 9,04301 afgerond tot 9,0430 EUR.

Art. 4.De minimumuurlonen vermeld in artikel 2 hierboven dienen bij iedere loonuitbetaling aan de arbeiders gewaarborgd te worden. Deze minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

Art. 5.De minimumuurlonen vastgesteld in artikel 2, zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkoimst van 8 februari 2006 (koninklijk besluit van 5 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 20 september 2006) gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en stemmen overeen met spilindexcijfer 109,66 (basis 2004 = 100).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (koninklijk besluit van 20 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 9 april 2008) gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon, en treedt in werking op 1 april 2009.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^