Koninklijk Besluit van 21 februari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106 op spoorlijn 162, te Nassogne machtigt mits de bouw van een onderdoorgang en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014064
pub.
17/03/2011
prom.
21/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106 op spoorlijn 162, te Nassogne (Forrières) machtigt mits de bouw van een onderdoorgang en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte;

Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;

Overwegende dat de afschaffing van overwegen, meer bepaald op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat derhalve de afschaffing van de overwegen, meer bepaald op de reizigerslijnen, maximaal dient nagestreefd te worden;

Overwegende dat de overweg voor voetgangers nr. 106 op de spoorlijn 162 te Nassogne (Forrières) een overweg is van derde categorie op een reizigerslijn;

Overwegende dat de afschaffing van dezelfde overweg bijdraagt tot het gestelde doel;

Overwegende dat de aanleg van een onderdoorgang, zoals aangeduid op het plan met nr. OA-1620-123.062-004, vanuit technisch en financieel oogpunt en op vlak van ruimtelijke ordening de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106;

Overwegende dat de uitvoering van de bovengenoemde werken vereist te beschikken over de percelen aangeduid op het plan met nr.

OA-1620-123.062-003 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Forrières;

Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Nassogne geen bezwaar heeft tegen de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106 te Forrières;

Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemde plannen onderworpen werden, geen bezwaren opgeleverd heeft;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Infrabel is gemachtigd de overweg voor voetgangers nr. 106 op de spoorlijn 162, te Nassogne (Forrières), af te schaffen mits de bouw van een onderdoorgang, zoals aangeduid op het plan met nr.

OA-1620-123.062-004, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr.

OA-1620-123.062-003 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^