Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 26 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003067
pub.
26/02/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 1, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 februari 2014;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten2 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het Ministerie van Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot vastlegging van de voordelen van alle aard wat de renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet betreft (artikel 18, § 3, punt 1, KB/WIB 92) vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit het bedrag vaststelt van sommige voordelen van alle aard die in 2013 zijn verleend; - dat het bedrag van de voordelen en van de bedrijfsvoorheffing die ervoor is gestort, moeten worden vermeld op fiches en op samenvattende opgaven ad hoc die bij de belastingdiensten moeten worden ingeleverd; - dat de voormelde voordelen zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moeten worden gebracht; - dat, om de vestiging en de inning van de belasting niet te vertragen, dit besluit zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 7 maart 1995, 5 april 1995, 6 maart 1996, 17 maart 1997, 20 mei 1997, 12 juni 1997, 2 juni 1998, 7 december 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004, 16 februari 2005, 17 maart 2006, 13 februari 2007, 25 februari 2008, 3 februari 2009, 10 februari 2010, 7 februari 2011, 4 maart 2012 en 1 maart 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de tabel onder punt 1, b, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2013" en wordt de kolom van de referentierentevoet aangevuld met "4,45" wat de leningen betreft waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en "3,20" wat de andere leningen betreft;2° in de tabel onder punt 1, c, 2°, wordt de kolom van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten, aangevuld met "2013" en wordt de kolom van het maandelijks lastenpercentage aangevuld met "0,12" wat de leningen betreft om de aankoop van een wagen te financieren en met "0,23" wat de andere leningen betreft;3° in de tabel onder punt 1, d, worden de kolommen van het jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt en van de in aanmerking te nemen rentevoet respectievelijk aangevuld met "2013" en "8,80".

Art. 2.De diverse kolommen van de tabel die voorkomt in bijlage I, afdeling 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 6 maart 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1997, 2 juni 1998, 21 april 1999, 25 april 2000, 16 maart 2001, 8 maart 2002, 21 februari 2003, 19 februari 2004, 16 februari 2005, 17 maart 2006, 13 februari 2007, 25 februari 2008, 3 februari 2009, 10 februari 2010, 7 februari 2011, 4 maart 2012 en 1 maart 2013 worden aangevuld zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2013 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten4 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 16 november 1994, Belgisch Staatsblad van 17 januari 1995.

Koninklijk besluit van 7 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 16 maart 1995.

Koninklijk besluit van 5 april 1995, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1995.

Koninklijk besluit van 6 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1996.

Koninklijk besluit van 17 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten9, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1997.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten1, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Koninklijk besluit van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten7, Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1997.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten6, Belgisch Staatsblad van 20 juni 1998.

Koninklijk besluit van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten8, Belgisch Staatsblad van 23 december 1998.

Koninklijk besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten0, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 25 april 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten5, Belgisch Staatsblad van 9 mei 2000, Ed. 1.

Koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 april 2001, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 8 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003142 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 maart 2002, Ed. 3.

Koninklijk besluit van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 06/03/2003 numac 2003003125 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 19 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003103 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, Ed. 3.

Koninklijk besluit van 16 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005003067 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 maart 2005.

Koninklijk besluit van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006003148 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 maart 2006, Ed. 1.

Koninklijk besluit van 13 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 26 september 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2007, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, ges sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2007, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 februari 2008, Ed. 1.

Koninklijk besluit van 3 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009003051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2009, Ed. 2.

Koninklijk besluit van 10 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten0, Belgisch Staatsblad van 22 februari 2010.

Koninklijk besluit van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten1, Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011.

Koninklijk besluit van 4 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten2, Belgisch Staatsblad van 8 maart 2012.

Koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten3, Belgisch Staatsblad van 7 maart 2013.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014

PERIODE PERIODE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

INDEX A INDICE A

INDEX B INDICE B

INDEX C INDICE C

INDEX D INDICE D

INDEX E INDICE E

INDEX F INDICE F

INDEX G INDICE G

INDEX H INDICE H

INDEX I INDICE I

INDEX J INDICE J

Januari/janvier 2013

21.01.2013 - ed. 1

0,036

0,131

0,324

0,638

0,958

1,236

1,490

1,741

1,973

2,179

Februari/février 2013

20.02.2013 - ed. 3

0,161

0,369

0,593

0,844

1,111

1,381

1,650

1,908

2,144

2,352

Maart/mars 2013

27.03.2013 - ed.1

0,138

0,345

0,569

0,816

1,088

1,359

1,623

1,881

2,126

2,348

April/avril 2013

22.04.2013 - ed. 1

0,124

0,254

0,419

0,659

0,941

1,190

1,411

1,641

1,891

2,132

Mei/mai 2013

21.05.2013 - ed. 4

0,070

0,177

0,326

0,557

0,831

1,060

1,256

1,476

1,722

1,959

Juni/juin 2013

20.06.2013 - ed. 2

0,083

0,214

0,395

0,665

0,974

1,222

1,434

1,662

1,910

2,143

Juli/juillet 2013

15.07.2013 - ed. 1

0,169

0,401

0,678

1,030

1,381

1,635

1,837

2,064

2,315

2,550

Augustus /août 2013

16.08.2013 - ed. 1

0,162

0,365

0,624

0,975

1,327

1,590

1,809

2,053

2,314

2,555

September/septembre 2013

17.09.2013 - ed. 1

0,210

0,463

0,771

1,168

1,549

1,828

2,060

2,305

2,558

2,786

Oktober/octobre 2013

16.10.2013 - ed. 1

0,200

0,435

0,728

1,105

1,468

1,744

1,989

2,244

2,497

2,727

November/novembre 2013

14.11.2013 - ed. 2

0,170

0,375

0,638

0,980

1,316

1,594

1,849

2,114

2,372

2,600

December/décembre 2013

16.12.2013 - ed. 2

0,145

0,281

0,508

0,851

1,186

1,453

1,708

1,985

2,261

2,506


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^