Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 14 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015052
pub.
14/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 22, §§ 1 tot 4, 7 en 8.

Overwegende dat de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht zopas is gewijzigd door de wet van 9 januari 2014 om de vereiste rechtsgrondslag te geven aan de aanstaande afsluiting van een volgend beheerscontract tussen de Belgische Staat en de BTC dat de bijzondere regels zal vastleggen volgens dewelke de BTC in de toekomst haar maatschappelijk doel zal uitvoeren en haar mandaat zal vervullen.

Overwegende dat het in het belang van de vennootschap is dat alle bestuursmandaten op dezelfde datum ingaan.

Overwegende de voornoemde omstandigheden, dient een eervol einde te worden gesteld aan de functies van lid van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie" van de volgende personen : - Claude Bougard; - Xavier De Cuyper; - Kathelijn De Decker; - Luc De Lobel; - Etienne Godin; - Yves Haesendonck; - Etienne Knoops; - Leen Laenens; - Jacques Lefèvre; - Willy Peirens; - Milan Rutten; - Jef Valkeniers, en een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de BTC te worden benoemd.

Overwegende dat de kandidaturen voor de functie van bestuurder van de volgende personen in overweging dienen te worden genomen : De dames Brigitte Boone, Saskia De Block, Assita Kanko, Florence Lepoivre, Martine Van Dooren en Chris Verhaegen en de heren Emile Adriaensens, Alain Coheur, Xavier De Cuyper, Patrick Develtere, Xavier Godefroid, Etienne Godin en Milan Rutten.

Overwegende dat de bestuurders gekozen worden op basis van hun kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking of van beheerszaken.

Overwegende dat het mandaat van een bepaald aantal uittredende bestuurders kan verlengd worden.

Overwegende dat nieuwe personen zich kunnen beroepen op een grondige kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking of van beheerszaken.

Overwegende dat de dames Brigitte Boone, Saskia De Block, Assita Kanko, Florence Lepoivre, Martine Van Dooren en Chris Verhaegen en de heren Emile Adriaensens, Alain Coheur, Xavier De Cuyper, Patrick Develtere, Xavier Godefroid, Etienne Godin en Milan Rutten zich kunnen beroepen op een grondige kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking of van beheerszaken en dat er dus rekening dient te worden gehouden met hun kandidaturen in het kader van de benoeming als lid van de raad van bestuur van de BTC. Overwegende dat de heer Emile Adriaensens, licentiaat in de economische wetenschappen en de geografie, vandaag gepensioneerd is na met name de functies te hebben bekleed van hoofd van de culturele en daarna economische afdeling aan de Belgische Ambassade in Bujumbura, hoofd van het Belgische bilaterale samenwerkingsprogramma bij de Belgische Ambassades in Algiers, Kigali en Rabat, van missiehoofd verantwoordelijk voor de voedselhulp, van adjunct-Algemeen bestuurder binnen het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), van Ministerraad van de internationale ontwikkelingssamenwerking belast met de mediterrane en Aziatische dossiers van de Permanente Vertegenwoordig van België in de Europese Unie, en belast met de humanitaire hulp en met de samenwerking bij de Permanente Vertegenwoordig van België bij de Organisaties van de Verenigde Naties te Genève, van adjunct-Directeur van de Gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking, adjunct-Algemeen directeur Ontwikkelingssamenwerking en van dienstdoend Algemeen directeur van de Ontwikkelingssamenwerking en van Ministerraad bij de FOD `Buitenlandse Zaken', en dus beschikt over ruime ervaring in de internationale ontwikkelingssamenwerking en inzake beheerszaken.

Overwegende dat Mevr. Brigitte Boone met name houder is van een master in de rechten en een master in het economisch recht, dat ze met name de functies heeft bekleed van lid van de Directie en van de Uitvoerende Directie van Fortis Bank en van Bestuurder van de bedrijven Amonis OFP, IMEC, I-Minds, DS Textiles NV, Right Brain, Gabecon, enz. en zo over een grote kennis van beheerszaken beschikt.

Overwegende dat de heer Alain Coheur met name titularis is van een aanvullend diploma in de economische wetenschappen, dat hij Directeur is van de Europese en Internationale Zaken van de `Union Nationale des Mutualités Socialistes' (UNMS), Voorzitter van de ngo `Solidarité Socialiste', dat hij met name Projectdirecteur was van de `Association Internationale de la Mutualité', Economisch Raadgever bij de UNMS, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en beheerszaken.

Overwegende dat de heer Xavier De Cuyper landbouwingenieur is, dat hij de functie bekleedt van Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), van Regeringscommissaris bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) en van waarnemend vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking bij de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst (ONDD), en dat hij met name de functies heeft bekleed van Kabinetschef van de Minister van Buitenlandse Zaken, van dienstdoend Algemeen directeur bij de FOD Volksgezondheid, van lid van de Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking van de UCL, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en beheerszaken.

Overwegende dat Mevr. Saskia De Block licentiaat is in de criminologie en houder is van een diploma internationaal en Europees recht, dat ze raadgever is, belast met de ontwikkelingssamenwerking, defensie, buitenlandse zaken en internationale betrekkingen in het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, dat ze met name de functie van medewerkster van de studiedienst van de SP.A heeft bekleed, verantwoordelijk voor de ontwikkelingssamenwerking, defensie, buitenlandse zaken en van lid van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Overwegende dat de heer Patrick Develtere, Doctor in de sociale wetenschappen, geaggregeerde hoger secundair onderwijs, de functies bekleedt van Voorzitter van het ACW, na met name Algemeen directeur te zijn geweest van het HIVA (KUL), Coördinator van de dienst `projecten', dan Algemeen secretaris van de ngo Wereld Solidariteit-Solidarité Mondiale (WSM), geassocieerde deskundige bij het IAO, Bestuurder en Voorzitter van de werkgroep over de financiën van de ngo's van COPROGRAM, Vice-Voorzitter van de NCOS, bestuurder van de organisatie voor de eerlijke handel Max Havelaar, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en van beheerszaken.

Overwegende dat de heer Xavier Godefroid, houder van een master in internationaal publiek recht, Directeur van het `Centre Permanent pour le Citoyenneté et la Participation', na met name parlementair attaché te zijn geweest bij de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Senaat, raadgever, adjunct-kabinetschef en kabinetschef te zijn geweest en talrijke functies te hebben bekleed bij het Internationaal Comité voor het Rode Kruis, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en van beheerszaken.

Overwegende dat de heer Etienne Godin, houder van een diploma maatschappelijk assistent gespecialiseerd in de gemeenschappelijke ontwikkeling, vandaag gepensioneerd en consultant is voor de PS inzake internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking, sinds 1980 bestuurder van de ngo `Solidarité Socialiste' en van de BTC sinds haar oprichting, na zijn maatschappelijke dienst te hebben vervuld in de ontwikkelingssamenwerking in een school voor de vorming van landbouwers in El Salvador en aan de INDESCO-Universiteit in Colombia, waarna hij 30 jaar de functie van Internationaal Secretaris van de PS en Secretaris van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het `Institut Emile Vandervelde' heeft bekleed en daarna de functie van de geografisch verantwoordelijke van de APEFE voor Rwanda en Burundi, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Overwegende dat Mevr. Assita Kanko houder is van een master in de internationale politiek en streeft naar een master in de handelswetenschappen, met name verantwoordelijk is voor het budget van de Steering Center Credit Risk Solutions van BNP Paribas en Voorzitster is van de vereniging `Friends of Africa' na met name parlementair medewerker te zijn geweest in het Brusselse Parlement en project Support Assistant voor het bedrijf PWC, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Overwegende dat Mevr. Florence Lepoivre houder is van een master in de sociale en arbeidspsychologie, dat ze de functie bekleedt van Raadgever van de Vice-Eerste Minister en Minister van Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke integratie, een sleutelelement van de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking type wet prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten op de Belgische ontwikkelingssamenwerking, dat ze functies heeft bekleed inzake personeelsbeheer binnen de FOD `Justitie' en zo beschikt over een ruime kennis van beheerszaken.

Overwegende dat de heer Milan Rutten, licentiaat in de sociale en politieke wetenschappen, gespecialiseerd in de internationale politiek, afdelingshoofd communicatiekanalen van de stad Antwerpen, na met name de functies te hebben bekleed van Communicatiedirecteur van de SP.A, van adjunct-kabinetschef van de Vlaams Minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie, van medewerker die belast is met het onderzoek en de voorbereiding van het beleid ontwikkelingssamenwerking van het studiecentrum `Institut Emile Vandervelde' (SEVI), gevoegd bij de federale Minister voor Europese Zaken en Buitenlandse handel, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Overwegende dat Mevr. Martine Van Dooren, houder van een master in de economische wetenschappen en een master in overheidsmanagement, vandaag gepensioneerd na diverse functies te hebben bekleed waaronder de functie van Algemeen directeur Ontwikkelingssamenwerking binnen de FOD Buitenlandse Zaken, van Raadgever en van Algemeen raadgever van het ABOS, achtereenvolgens belast met de leiding van de multilaterale samenwerking, van de bilaterale samenwerking, van de strategie, van Raadgever en van adjunct-kabinetschef van de Minister en daarna Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, bestuurder van de vennootschap BIO, en van Minister-raad en adjunct-Permanente Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisaties van Verenigde Naties te Rome (FAO, IFAD, WFP), en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en van beheerszaken.

Overwegende dat Mevr. Chris Verhaegen, licentiaat in de rechten en de vertaalkunde, met name Voorzitster is van de OPSG (Occupational Pensions Stakeholder Group) en lid van de EIOPA (Insurance and re-insurance Stakeholder Group), bestuurder is van de vennootschappen Ethias, VITRUFIN, Vice-Voorzitter van de RvB van de ngo TRIAS, bestuurder van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, na met name Secretaris-generaal te zijn geweest van de Europese federatie van gepensioneerden en ouderen, Directrice van de Belgische Vereniging voor pensioeninstellingen, Secretaris-generaal van de vennootschap LAMIREF ALUMINIUM, Raadgever export voor het Vlaams Economisch Verbond, mede-Voorzitster van het Belgisch Comité van de VN-Vrouwenconferentie en bestuurder van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, en zo beschikt over een ruime kennis van de internationale ontwikkelingssamenwerking en van beheerszaken.

Overwegende dat uit de vergelijkingen van de kwaliteiten en de vaardigheden van de kandidaten blijkt dat al deze kandidaten over de noodzakelijke vaardigheden beschikken, maar dat de dames Brigitte Boone, Saskia De Block, Assita Kanko, Florence Lepoivre, Martine Van Dooren en Chris Verhaegen, en de heren Alain Coheur, Xavier De Cuyper, Patrick Develtere, Xavier Godefroid, Etienne Godin en Milan Rutten bovendien over een professionele ervaring beschikken die ze verworven hebben bij de Administratie die belast is met de Ontwikkelingssamenwerking (voordien de ABOS, daarna de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD `Buitenlandse Zaken') maar ook in ondernemingen, ngo's, ministeriële kabinetten buiten deze administratie en dat dit een meerwaarde betekent.

Overwegende dat de ervaring van de heer Emile Adriaensens zich exclusief bevindt in het kader van de administratie (Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), en dat hij geen enkele, noch publieke noch private, `bedrijfservaring' vermeldt, wordt zijn kandidatuur niet weerhouden.

Overwegende dat de dames Brigitte Boone, Saskia De Block, Assita Kanko, Florence Lepoivre, Martine Van Dooren en Chris Verhaegen, en de heren Alain Coheur, Xavier De Cuyper, Patrick Develtere, Xavier Godefroid, Etienne Godin en Milan Rutten zich bereid hebben verklaard het mandaat te aanvaarden.

Aangezien het aangewezen is de kandidatuur van Mevr. Martine Van Dooren in overweging te nemen voor de functie van voorzitter van de raad van bestuur.

Overwegende dat Mevr. Martine Van Dooren zich bereid heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Overwegende dat het aangewezen is de kandidatuur van de heer Patrick Develtere in overweging te nemen voor de functie van plaatsvervanger van de voorzitter van de raad van bestuur.

Overwegende dat de heer Patrick Develtere zich bereid heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Op voordracht van onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De functie van lid van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie" van de volgende personen wordt eervol beëindigd : - Claude Bougard; - Xavier De Cuyper; - Kathelijn De Decker; - Luc De Lobel; - Etienne Godin; - Yves Haesendonck; - Etienne Knoops; - Leen Laenens; - Jacques Lefèvre; - Willy Peirens; - Milan Rutten; - Jef Valkeniers.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie" bedoeld in artikel 22, § 3, van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten, tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" : - Brigitte Boone; - Alain Coheur; - Xavier De Cuyper; - Saskia De Block; - Patrick Develtere; - Xavier Godefroid; - Etienne Godin; - Assita Kanko; - Florence Lepoivre; - Milan Rutten; - Martine Van Dooren; - Chris Verhaegen.

Art. 3.Martine Van Dooren wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de "Belgische Technische Coöperatie", bedoeld in artikel 22, § 8, van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie".

Art. 4.Patrick Develtere wordt benoemd tot plaatsvervanger van de voorzitter van de raad van bestuur van de « Belgische Technische Coöperatie" bedoeld in artikel 22, § 8, van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 24 oktober 2013.

Art. 6.Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^