Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 13 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022059
pub.
13/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 24 december 1999, 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007 en 22 augustus 2008, 23 december 2009 en 29 maart 2012 en bij het koninklijk besluit van 16 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 22 mei 2013;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 17 juni 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 augustus 2013 Gelet op de akkoordbevinding van Minister van Begroting van 19 december 2013;

Gelet op het advies 55.050/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 22 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, tweede lid, 5° wordt vervangen als volgt : 5° 37,29 pct en 18,39 pct.voor de verstrekkingen 560416, 564395, 560501, 560534-560545 en 560571 bedoeld in artikel 7, § 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 2° § 3, eerste lid, 4° wordt vervangen als volgt : 4° 23,12 pct.en 8,95 pct. voor de verstrekkingen, 560416, 564395, 560501, 560534-560545 en 560571, zoals vermeld in tweede lid, 5°, van paragraaf 1;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Art. 3.De minister bevoegd voor de Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^