Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 11 maart 2014

Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022078
pub.
11/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer aan Uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen in uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Die bepaling laat toe om aanstellingen uitgevoerd in het kader van mandaten gelijk te stellen met een vaste benoeming.

Dit besluit stelt het mandaat van adviseur-generaal penitentiaire instelling III - directeur en het mandaat van regionaal directeur gevangeniswezen van de FOD Justitie, zoals bedoeld in artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 28 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006010059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen en van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie, zoals deze artikelen werden gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen sluiten, gelijk met een vaste benoeming. Het betreft hier de mandaten vergelijkbaar met het mandaat van inrichtingshoofd van een strafinrichting met ten minste 400 plaatsen en met dat van regionaal directeur die op basis van de oude tekst van dezelfde artikelen 8 en 9 werden toegekend.

Net zoals voor de oude mandaten kunnen enkel reeds vastbenoemde ambtenaren aangesteld worden als adviseur-generaal penitentiaire inrichtingen III - directeur en regionaal directeur gevangeniswezen.

De gelijkstelling heeft dus geen invloed op het pensioenrecht, maar heeft als gevolg dat het pensioen geheel of gedeeltelijk berekend zal worden op basis van de wedde die verbonden is aan het mandaat als dit mandaat geheel of voor een deel werd uitgeoefend gedurende de laatste vijf of tien jaren van de loopbaan.

Het in aanmerking nemen van de wedde van het mandaat voor de berekening van het pensioen heeft als gevolg dat die wedde het voorwerp wordt van de inhouding van 7,5 pct die bestemd is voor de Pensioendienst voor de overheidssector om, in hoofdzaak, de overlevingspensioenen te financieren.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juli 2009, datum van inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen sluiten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 55.099/3 van 19 februari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit "tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen" Op 20 januari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Pensioenen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 11 februari 2014.

De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, Lieven Denys en Johan Put, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 19 februari 2014.

Bij het om advies voorgelegde ontwerp zijn slechts de volgende opmerkingen te maken. 1. Er wordt ter overweging gegeven om het vierde lid van de aanhef te stellen als volgt : « Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;». 2. Gelet op de wijziging van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, bij de wet van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een type wet prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 20/01/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse vertaling sluiten "houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State", dient in het zesde lid van de aanhef te worden verwezen naar 2° van die bepaling in plaats van naar 1° ervan. De griffier, A. Goossens.

De voorzitter, J. Baert.

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FODJustitie met een vaste benoeming inzake pensioenen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, artikel 8, § 1, derde lid, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wetten van 30 maart 2001 en 20 juni 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 oktober 2013;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het protocol nr. 189/7 van 3 januari 2014 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies 55.099/3 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van adviseur-generaal penitentiaire instelling III - directeur en het mandaat van regionaal directeur gevangeniswezen, zoals bedoeld in artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 28 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006010059 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen en van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen sluiten, worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met een vaste benoeming.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juli 2009.

Art. 3.De Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^