Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reinigen en o

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200371
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reinigen en onderhoud van werkkledij (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reinigen en onderhoud van werkkledij.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013 Reinigen en onderhoud van werkkledij (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2013 onder het nummer 116511/CO/318.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van artikel 6 en artikel 7 van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij (gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 2006). Onder werkkledij wordt verstaan werkkledij in toepassing van koninklijk besluit van 6 juli 2004. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers die volgens dit koninklijk besluit verplicht zijn werkkledij te dragen. Dit zijn onder andere de verzorgenden, logistieke hulpen, klusjesmannen, werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques. Deze lijst is niet limitatief.

Art. 3.Uit de aard van het werk blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. De werknemer staat zelf in voor het onderhoud van de werkkledij. De werkgever betaalt hiervoor een maandelijkse vergoeding.

Art. 4.Deze vergoeding bedraagt minimum van 0,10 EUR per aangevatte werkdag. Deze bepaling vervangt geen bestaande afspraken op ondernemingsniveau, die gunstiger zijn.

Art. 5.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 4 juli 2013 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 (registratienummer 62480) betreffende de toekenning van een onderhoudsvergoeding bij het dragen van een uniform. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door elk der partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Opzegging van de overeenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (318.02).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^