Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200376
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement (Overeenkomst geregistreerd op 10 juli 2013 onder het nummer 116035/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en hun arbeiders vallende onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107525/CO/149.01 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - PENSIOEN, alsook - in voorkomend geval - van de collectieve arbeidsovereenkomst(en) tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel - PENSIOEN. § 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de arbeiders en arbeidsters. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De algemeen verbindendverklaring bij koninklijk besluit van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gevraagd. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot voorwerp de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement. HOOFDSTUK III. - Solidariteitsprestaties

Art. 3.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst en artikel 10 van het solidariteitsreglement als bijlage gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013) worden als volgt gewijzigd : "Met betrekking tot de solidariteitstoezegging worden de volgende solidariteitsprestaties weerhouden : 1. de financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen ten belope van 0,30 EUR per dag van inactiviteit tussen 1 januari 2004 en 31 december 2005, ten belope van 0,50 EUR per dag van inactiviteit tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010, ten belope van 0,80 EUR per dag van inactiviteit tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 en ten belope van 1,00 EUR per dag van inactiviteit vanaf 1 januari 2012 van de aangesloten in de sector tijdens de hierna vermelde periodes van inactiviteit en overeenkomstig de vermeldingen dienaangaande in de codes van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : a) de periodes van tijdelijke werkloosheid in de zin van artikel 49 (technische stoornis), 50 (slecht weer) en 51 (economische werkloosheid) van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, alsook de werkloosheid in de zin van artikel 26, eerste lid (overmacht) of 28, 1° (sluiting wegens jaarlijkse vakantie) van dezelfde wet;b) de vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, invaliditeit, bevallings- of zwangerschapsrust, vaderschapsverlof en de periodes die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte; 2. de vergoeding van inkomstenverlies bij overlijden van de aangeslotene tijdens zijn beroepsloopbaan bij een in artikel 1, § 1, bedoelde werkgever door middel van een forfaitair bruto-bedrag van 1.500,00 EUR;

De solidariteitsprestaties treden in werking vanaf 1 januari 2004.". HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van de solidariteitsprestaties

Art. 4.Artikel 12, § 1, punt 1.1 van het solidariteitsreglement als bijlage gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013) wordt als volgt gewijzigd : "Solidariteitsprestaties bedoeld in artikel 10, 1°, a) en b) : financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen.

Na ontvangst van de nodige gegevens van de solidariteitsinstelling gaat de pensioeninstelling over tot de berekening van het per aangeslotene te storten bedrag voor de financiering van het aanvullend pensioen volgens volgende formules : - voor de dagen van inactiviteit tussen 1 januari 2004 en 31 december 2005 : 0,30 EUR x aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene; - voor de dagen van inactiviteit tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010 : 0,50 EUR x aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene; - voor de dagen van inactiviteit tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 : 0,80 EUR x aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene; - voor de dagen van inactiviteit vanaf 1 januari 2012 : 1,00 EUR x aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene.".

Art. 5.Artikel 12, § 1, punt 1.4 van het solidariteitsreglement als bijlage gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel SOLIDARITEIT van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013) wordt als volgt gewijzigd : "In zover het correct aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene tijdens maximaal vier kwartalen voorafgaand aan zijn (vervroegde) pensionering, zijn brugpensionering of zijn overlijden door de solidariteitsinstelling niet aan de pensioeninstelling kunnen worden meegedeeld, gebeurt de berekening van het bedrag met betrekking tot deze solidariteitsprestaties voor deze ontbrekende kwartalen op basis van een geraamd aantal dagen van inactiviteit overeenkomstig de volgende formule : Aantal dagen van inactiviteit : n x gemiddelde van de 4 laatst gekende kwartalen waarbij n : het aantal ontbrekende kwartalen (gebroken getal, 2 decimalen) De nog op de individuele rekening te storten bijdrage wordt berekend door toepassing van de formule bepaald in artikel 4 op de aldus geraamd aantal dagen van inactiviteit.

Na mededeling van dit bedrag door de pensioeninstelling aan de solidariteitsinstelling, put deze laatste dit bedrag uit het solidariteitsfonds, voor zover dit voldoende gestijfd is, en maakt zij dit bedrag over aan de pensioeninstelling. Vanaf de ontvangst ervan stort de pensioeninstelling dit bedrag als premie op de individuele rekening van de betrokken aangeslotene.

Indien het correct aantal dagen van inactiviteit bedoeld in artikel 3, 1°, a) en b) van de aangeslotene betreffende meer dan vier kwartalen voorafgaand aan zijn (vervroegde) pensionering, zijn brugpensionering of zijn overlijden ontbreken, neemt de solidariteitsinstelling alle nodige maatregelen om deze ontbrekende gegevens te bekomen.

Op basis hiervan berekent de pensioeninstelling het in het kader van deze solidariteitsprestaties te betalen bedrag voor de financiering van het aanvullend pensioen op basis van de formule bepaald in artikel 4.

Na mededeling van dit bedrag door de pensioeninstelling aan de solidariteitsinstelling, put deze laatste dit bedrag uit het solidariteitsfonds, voor zover dit voldoende gestijfd is, en maakt dit over aan de pensioeninstelling. Vanaf de ontvangt ervan stort de pensioeninstelling dit bedrag als premie op de individuele rekening van de aangeslotene.". HOOFDSTUK V. - Duur van de overeenkomst

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en termijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^