Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 05 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200633
pub.
05/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK ______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beursvennootschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013 Wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (Overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2013 onder het nummer 116477/CO/309)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen vallen.

Art. 2.De drempel van 5 pct., zoals bepaald in artikel 15, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, omvat het totaal aantal werknemers die tezelfdertijd het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in de onderneming of de dienst, die respectievelijk in de artikelen 3, 6 en 9 van voornoemde de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 genoemd worden, alsmede de werknemers die genieten van loopbaanonderbreking in toepassing van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen.

Worden niet in rekening genomen in dit aantal de werknemers van 55 jaar en ouder die van een tijdskredietformule genieten.

Worden eveneens niet in rekening genomen in dit aantal de werknemers tussen 50 en 55 jaar die van één van de tijdskredietformules genieten, en dit in volgende mate : 1 werknemer in een onderneming die minder dan 40 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de rechten tegelijkertijd worden uitgeoefend; 2 werknemers in een onderneming die op dezelfde datum tussen 40 en 100 werknemers tewerkstelt; 3 werknemers in een onderneming die op dezelfde datum meer dan 100 werknemers tewerkstelt.

Art. 3.Artikel 2 is enkel van toepassing voor zover de 5 pct. drempel niet werd gewijzigd of op bedrijfsvlak bij collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement vastgelegd.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2013.

Ze wordt gesloten voor een periode van onbepaalde duur en kan door elk van de partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^