Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200648
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vezelcement;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vezelcement Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013 Verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding (Overeenkomst geregistreerd op 1 oktober 2013 onder het nummer 117170/CO/106.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement (PSC 106.03).

Onder "werknemers" wordt verstaan : arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van : - artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005); - het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren (Belgisch Staatsblad van 5 december 2007).

Art. 3.§ 1. In toepassing van artikel 30, § 2, 2e lid van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact worden de vormingsinspanningen jaarlijks met 0,1 percentpunt verhoogd. § 2. Deze verhoging zal in concreto worden verwezenlijkt door : - het toekennen van opleidingstijd per werknemer, individueel of collectief; - het aanbieden van en het ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren; - stelsels van collectieve opleidingsplannen via de ondernemingsraad en/of syndicale afvaardiging. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^