Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200650
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK ______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013 Bijkomende vormingsinspanningen (Overeenkomst geregistreerd op 13 september 2013 onder het nummer 116937/CO/102.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, vallen.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld.

Art. 2.In toepassing van hoofdstuk IV van de wet van 23 december 2005 en van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, verbinden de werkgevers zich ertoe in 2013 en 2014 : - hetzij de loonmassa die wordt besteed aan middelen voor de opleiding te verhogen met 0,1 pct. per jaar; - hetzij de deelname van de werknemers aan de opleidingen te verhogen met 5 pct. per jaar.

Deze stijging zal meer bepaald het gevolg zijn van de opleidingsacties waarin werd voorzien in deze overeenkomst, namelijk : - het industrieel leerlingwezen en/of het afwisselend leren en werken; - de opleidingsinitiatieven van het fonds voor bestaanszekerheid, meer bepaald ten gunste van risicogroepen (conform artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren); - de opleidingen die worden georganiseerd door de ondernemingen van de sector.

Onder beroepsopleiding wordt elke opleiding verstaan die de kwalificatie van de werknemer verbetert en tegelijk inspeelt op de behoeften van één onderneming in het bijzonder of van ondernemingen van de sector, met inbegrip van de opleiding op het terrein.

Er zal een evaluatie worden uitgevoerd volgens de wettelijke modaliteiten; deze zal worden voorgelegd aan het paritair subcomité in het tweede trimester van 2014 en het tweede trimester van 2015.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^