Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201287
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2010 onder het nummer 102068/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast uur- of maandloon.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "collectieve arbeidsovereenkomst" : de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

Art. 3.De in bijlage 1 gevoegde exhaustieve lijst van referentiefuncties zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst, wordt aangevuld met de referentiefuncties : - verzorg(st)er Spa & Wellness met referentienummer 616; - teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness met referentienummer 615; - Spa Manager met referentienummer 617.

Art. 4.De bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld met de functieomschrijving van de referentiefuncties : - verzorg(st)er Spa & Wellness; - teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness; - Spa Manager, zoals opgenomen in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.In artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst worden volgende referentiefuncties en hun weging ingevoegd : - in functiecategorie VI : verzorg(st)er Spa & Wellness met 106,5 wegingspunten; - in functiecategorie VII : teamleader verzorg(st)er Spa & Wellness met 134,0 wegingspunten; - in functiecategorie IX : Spa Manager met 215,0 wegingspunten.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector FUNCTIEBESCHRIJVING USB Departement : SPA & WELLNESS Code : 617 Functie : Spa Manager Functiecategorie : IX ORGANISATIE : Rapporteert rechtstreeks aan de Directeur.

DOEL : Het leiden van het personeel van het Spa, het waken over en het optimaliseren van de goede werking van het Spa en de commerciële werking ondersteunen, teneinde binnen de globale strategie, de groei en de rendabiliteit van het Spa te verzekeren.

HOOFDTAKEN : - Ondersteunt de uitwerking van de commerciële en verkoopsstrategie van het Spa, binnen de globale strategie - Stuurt het team hiërarchisch aan (plant, coacht, motiveert,...) - Leidt teamvergaderingen - Waakt over het naleven van de voorschriften rond hygiëne, netheid, veiligheid, ontvangst en verzorging - Onderhoudt een kwalitatieve vertrouwensrelatie met het cliënteel - Superviseert en controleert de financiële bewegingen binnen het Spa - Houdt de inventaris bij en plaatst de bestellingen - Beheert de budgetten en werkt verschillende operationele tabellen uit - Optimaliseert procedures of werkt nieuwe procedures uit CRITERIA Code : 617 Functie : Spa Manager 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSBEREIK 1.1. Invloed Is verantwoordelijk voor : - De aansturing en het motiveren van het team; - De kwaliteit van de dienstverlening en het respecteren van de regels binnen het Spa; - Supervisie en controle van de financiële bewegingen binnen het Spa; - De commerciële resultaten van het Spa binnen de globale strategie; 1.2. Gevolgen - Ontevredenheid of klachten van de klant - Een verlies van efficiëntie of motivatie - Financiële verliezen 2. KENNIS EN KUNDE - Kennis van Peoplemanagment - Kennis van de technische en medische aspecten van behandelingen - Kennis van commercieel beleid - Grondige kennis van de voorschriften van toepassing op Spa 3.PROBLEEMOPLOSSING - Het klantvriendelijk weigeren van een verzorging aan een klant om de planning niet te verstoren - Het snel kunnen reorganiseren van de planning na onvoorziene afwezigheden - Het Spa kunnen integreren in de globale strategie - Het halen van de commerciële objectieven met het team - Voert autonoom de operationele organisatie van het Spa uit en zet commerciële acties op - Houdt zich aan de voorschriften rond verzorgingen van het Spa, aan de regels van de vertrouwelijkheid en aan de globale strategie - Bespreekt grote uitgaven, het aanwerven of ontslaan van personeel met de leidinggevende 4. COMMUNICATIE EN OVERLEG - Klantencontact - Dienstverlenend en zakelijk voorkomen - Overtuigen en beïnvloeden - Mondelinge kennis van de tweede landstaal en het Engels 5.SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN 6. INCONVENIENTEN 6.1. Zwaarte : - 6.2. Houding : - 6.3. Werksfeer : - 6.4. Risico : - FUNCTIEBESCHRIJVING USB Departement : SPA & WELLNESS Code : 615 Functie : Teamleader Verzorg(st)ers Spa & Wellness Functiecategorie : VII ORGANISATIE : Rapporteert rechtstreeks aan de Spa Manager.

DOEL : Als Verzorg(st)er Spa & Wellness : Het geven van verschillende verzorgingen en massages en het adviseren van het cliënteel aangaande toegediende verzorgingen en producten teneinde de klanten de gewenste servicegraad te leveren en het welzijn van de klant te bevorderen.

Als Teamleader : Het plannen en verdelen van de werkzaamheden van de verschillende verzorg(st)ers, en het controleren van het werk teneinde te waken over de goed verlopen van de verzorgingen, de efficiënte werking van het Spa te verzekeren en de kwaliteit van de verzorgingen te optimaliseren.

HOOFDTAKEN : - Waakt over het naleven van de voorschriften rond hygiëne, netheid, veiligheid, ontvangst en verzorging - Controleert, evalueert en coacht de verzorg(st)ers en leidt nieuwe verzorg(st)ers op - Plaatst bestellingen, volgt de stock en inventarissen van producten en verbruiksgoederen op - Plant de verzorgingssessies en coördineert het werk van de verschillende verzorg(st)ers - Ontvangt het cliënteel en adviseert het cliënteel door het voorstellen van gepersonaliseerde verzorgingen - Gaat na of er geen ongewenste effecten kunnen voorkomen bij de voorgestelde verzorging (contra-indicatie) - Geeft massages en esthetische of andere verzorgingen - Gaat bij het cliënteel na of de geleverde service voldoet aan de kwaliteitseisen en persoonlijke wensen - Waakt over het goede onderhoud, het voorbereiden en het proper maken van de verzorgingsruimte voor en na de komst van de klanten (linnen, sterilisatie,...) - Waakt over het goed functioneren van het materiaal en signaleert elke onregelmatigheid of defect aan de hiërarchie - Adviseert het cliënteel aangaande de verschillende producten, verkoopt producten en werkt mee aan commerciële acties CRITERIA Code : 615 Functie : Teamleader Verzorg(st)ers Spa & Wellness 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSBEREIK 1.1. Invloed Is verantwoordelijk voor : - De kwaliteit van de planning van verzorgingen en de coördinatie van het team - De kwaliteit van de omkadering van het team - De kwalitatieve opvolging van het materieel - De kwaliteit van de gegeven verzorging - Het identificeren van contra-indicaties - De netheid van en de hygiëne in de verzorgingsruimtes en van de instrumenten - De kwaliteit van de adviezen aan het cliënteel en het verkopen van producten 1.2. Gevolgen - Ontevredenheid of klachten van de klant - Een verlies van efficiëntie of motivatie 2. KENNIS EN KUNDE - Kennis van anatomie, fysiologie en dermatologie - Grondige kennis van massage- en verzorgingstechnieken - Kennis van cosmetica en de gebruikte producten - Kennis van de vigerende voorschriften binnen het Spa 3.PROBLEEMOPLOSSING - Het goed kunnen timen van de verzorgingen - Het snel kunnen inspelen op annulaties en wijzigingen - De verzorging kunnen personaliseren en zich empathisch kunnen aanpassen aan elke persoonlijkheid - Het autonoom geven van verzorgingen en advies - Het autonoom coördineren van het team en het opmaken van de planningen - Volgt het verzorgingsprotocol van het Spa op en houdt zich aan de richtlijnen inzake veiligheid en hygiëne en aan de regels van de vertrouwelijkheid - Bespreekt met de Manager Spa ernstige problemen met een klant, een medewerker of met de planning 4. COMMUNICATIE EN OVERLEG - permanent klantenkontakt - dienstverlenend en zakelijk voorkomen Mondelinge kennis van de tweede landstaal en het Engels 5.SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN - Bewegingsvaardigheid (geven verzorgingen) 6. INCONVENIENTEN 6.1. Zwaarte : massages 6.2. Houding : massages 6.3. Werksfeer : - temperatuursverschillen - stoom 6.4. Risico : huidziekte, uitglijden FUNCTIEBESCHRIJVING USB Departement : SPA & WELLNESS Code : 616 Functie : Verzorg(st)er Spa & Wellness Functiecategorie : VI ORGANISATIE : Rapporteert rechtstreeks aan de Teamleader of aan de Spa Manager.

DOEL : Het geven van verzorgingen en massages en het adviseren van het cliënteel aangaande toegediende verzorgingen en producten teneinde de klanten de gewenste servicegraad te leveren en het welzijn van de klant te bevorderen.

HOOFDTAKEN : - Ontvangt het cliënteel en adviseert het cliënteel door het voorstellen van gepersonaliseerde verzorgingen - Gaat na of er geen ongewenste effecten kunnen voorkomen bij de voorgestelde verzorging (contra-indicatie) - Geeft massages en esthetische of andere verzorgingen - Gaat bij het cliënteel na of de geleverde service voldoet aan de kwaliteitseisen en persoonlijke wensen - Staat in voor het onderhoud, het voorbereiden en het proper maken van de verzorgingsruimte voor en na de komst van de klanten (linnen, sterilisatie,...) - Waakt over het goed functioneren van het materiaal en signaleert elke onregelmatigheid of defect aan de hiërarchie - Adviseert het cliënteel aangaande de verschillende producten, verkoopt producten en werkt mee aan commerciële acties CRITERIA Code : 616 Functie : Verzorg(st)ers Spa & Wellness 1. VERANTWOORDELIJKHEIDSBEREIK 1.1. Invloed Is verantwoordelijk voor : - De kwaliteit van de gegeven verzorging - Het identificeren van contra-indicaties - De netheid van en de hygiëne in de verzorgingsruimtes en van de instrumenten - De kwaliteit van de adviezen aan het cliënteel en het verkopen van producten 1.2. Gevolgen - Ontevredenheid of klachten van de klant 2. KENNIS EN KUNDE - Basiskennis van anatomie, fysiologie en dermatologie - Grondige kennis van massage- en verzorgingstechnieken - Kennis van cosmetica en de gebruikte producten - Kennis van de vigerende voorschriften binnen het Spa 3.PROBLEEMOPLOSSING - Het goed kunnen timen van de verzorgingen - Het kunnen inspelen op annulaties en wijzigingen - De verzorging kunnen personaliseren en zich empathisch kunnen aanpassen aan elke persoonlijkheid - Het autonoom geven van verzorgingen en advies - Volgt het verzorgingsprotocol van het Spa, houdt rekening met de richtlijnen inzake veiligheid en hygiëne, houdt zich aan de opgestelde planning en aan de regels van de vertrouwelijkheid - Bespreekt met de Teamleader of Manager problemen met een klant of met de planning 4. COMMUNICATIE EN OVERLEG - permanent klantenkontakt - dienstverlenend en zakelijk voorkomen Mondelinge kennis van de tweede landstaal en het Engels 5.SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN - Bewegingsvaardigheid 6. INCONVENIENTEN 6.1. Zwaarte : massages 6.2. Houding : massages 6.3. Werksfeer : - temperatuursverschillen - stoom 6.4. Risico : huidziekte, uitglijden, Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^