Koninklijk Besluit van 21 januari 2002
gepubliceerd op 05 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de beroepenclassificatie

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012059
pub.
05/04/2002
prom.
21/01/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de beroepenclassificatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de beroepenclassificatie.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001 Beroepenclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2001 onder het nummer 56799/CO/150)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde ressorteren.

Onder « werklieden » wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 2.De beroepenclassificatie wordt vastgesteld als volgt : 1. ongeschoolde werklieden en werksters : - productie en magazijn : hulpwerklieden en hulpmagazijniers; - distributie : manueel laden en lossen; - onderhoud : onderhoud sanitair en burelen; 2. geoefende werklieden en werksters : - productie : (verantwoordelijke) kleivoorbereiding;persbedienaar; kleigieter; vormer-afwerker; glazuurder; ovenlader; verpakker en prijzer; vorkliftbestuurder; - distributie: aanvuller rekken; bedienaar elektrische stapelaar; ordervoorbereider; verpakker en prijzer; vorkliftbestuurder; 3. geschoolde werklieden en werksters : - productie : onderhoudsmechanieker;stockbeheerder; vrachtwagenvoerder; hoofdmagazijnier.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door een van de partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^