Koninklijk Besluit van 21 januari 2004
gepubliceerd op 05 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid,

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003023129
pub.
05/02/2004
prom.
21/01/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, inzonderheid op de artikelen 50, § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, 70, § 4, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000 en 75, § 2, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1995, 9 januari 1998 en 17 februari 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot uitvoering van artikel 70, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2003 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op 22 december 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met betrekking tot de dekking van de werkingskosten van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor het jaar 2004, wordt het bedrag bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992, tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, op 3.188.000 euro vastgesteld.

De verdeelsleutel bedoeld in voornoemd artikel 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, wordt voor dat jaar vastgesteld als volgt : a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 43,003 %;b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 4,081 %;c) Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 28,973 %;d) Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 6,388 %;e) Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 15,209 %;f) Hulpkas voor ziekte- en invaliditeits-verzekering : 0,881 %;g) Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen : 1,465 %. Het in artikel 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit bedoeld promille wordt voor datzelfde jaar vastgesteld op 0,923.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^