Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009055
pub.
31/01/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997, 22 april 2003 en 27 december 2004;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 293, 294 en 295;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/1986 pub. 13/01/2001 numac 2000001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . - Duitse vertaling sluiten betreffende de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, hierna de Commissie genoemd, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2005 van herdenkingsstukken van 2 EUR, ter gelegenheid van de hernieuwing van de Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenk sluiten tot vervanging van de voorzitter van de Commissie;

Gelet op de adviezen van de gerechtelijke overheden;

Overwegende dat de leden benoemd werden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar;

Overwegende dat deze termijn afloopt op 31 januari 2011;

Overwegende dat het aangewezen is de mandaten van de leden te verlengen teneinde de continuïteit van de werking van de Commissie na deze datum te garanderen;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot ondervoorzitters van de Commissie : - Mevr. C. Delesie, vrederechter van het kanton Menen; - Mevr. D. Desmet, rechter in de arbeidsrechtbank te Kortrijk; - De heer J.-P. Gaudy, voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau; - Mevr. A. Delhez, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Art. 2.Worden voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangende ondervoorzitters van de Commissie : - De heer L. Vulsteke, toegevoegd rechter in politierechtbank te Brugge; - De heer P. De Smet, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent; - De heer P. Draulans, rechter in de politierechtbank te Turnhout; - De heer S. Charlier, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers; - De heer P. Gorlé, kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Luik.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^