Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009056
pub.
31/01/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997, 22 april 2003 en 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, hierna de Commissie, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2003 en artikel 5bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;

Overwegende dat de leden van de Commissie benoemd werden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar;

Overwegende dat deze termijn afloopt;

Overwegende dat het aangewezen is de mandaten van de leden te verlengen teneinde de continuïteit van de werking van de Commissie na deze datum te garanderen;

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op voordracht van de Minister van Justitie : 1° Worden voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot effectief lid van de Commissie : De heer N.Estienne, advocaat bij de balie te Brussel;

De heer M. Swinnen, advocaat bij de balie te Antwerpen;

De heer A. Trevisan, advocaat bij de balie te Luik;

De heer F. Van Hende, advocaat bij de balie te Gent;

Mevr. N. Verbeest, advocaat bij de balie te Gent;

Mevr. E. Westerlinck, advocaat bij de balie te Nijvel; 2° Worden voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie : De heer R.Dewulf, advocaat bij de balie te Brussel;

De heer L. Loos, advocaat bij de balie te Dendermonde;

Mevr. H. Melotte, advocaat bij de balie te Leuven;

Mevr. I. Pechard, advocaat bij de balie te Luik;

Mevr. M. Vanlouwe, advocaat bij de balie te Brussel;

Mevr. C. Dewulf, directrice van het Justitiehuis te Kortrijk;

Mevr. M. Pieraerts, assessor in de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen;

De heer K. Van Goethem, psycholoog bij de buitendiensten van de strafinrichtingen;

Mevr. L. Van Petegem, attaché directeur bij de gevangenis te Nijvel;

De heer P. Verhaeghe, directeur van het Justitiehuis te Tongeren;

Art. 2.Op voordracht van de Minister van Financiën : 1° Worden voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot effectief lid van de Commissie : De heer J.Buts, d.d. auditeur-generaal;

Mevr. I. Gillebert, hoofdinspecteur a.i.;

De heer L. Leunens, directeur; 2° Wordt voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie : De heer L.Van Ende, eerste attaché van Financiën;

Art. 3.Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt voor een nieuwe termijn van zes jaar benoemd tot effectief lid van de Commissie : Mevr. J. Husson, werkleider.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^