Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzonderi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009082
pub.
08/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel sluiten tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel sluiten tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 8 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 september 2010;

Gelet op de protocollen nr. 340 en nr. 363 van 14 mei 2009 en 4 oktober 2010 van het Sectorcomité III - Justitie;

Gelet op het advies 48.836/2 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2010, overeenkomstig artikel 84, §1, alinea 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat er geen verband is tussen de specificiteitstoelage en de competentietoelage; dat deze twee soorten toelagen een totaal verschillend doel dienen en dat de toekenning van de competentietoelage niet moet leiden tot een opschorting van de specificiteitstoelage;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel sluiten tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel, wordt vervangen door volgend opschrift : « Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel ».

Art. 2.In artikel 1, 1° van hetzelfde besluit, worden de woorden « niveau 1 » vervangen door de woorden « niveau A ».

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 2009, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^