Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 09 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011037
pub.
09/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1956 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 1981 en 9 mei 2008;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 469 van 9 oktober 1986 houdende afschaffing van de Bedrijfsraden en herstructurering van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juni 1996, 4 oktober 1996, 22 mei 2000, 20 juli 2000, 9 januari 2002, 5 september 2002, 28 september 2003, 25 april 2004, 3 augustus 2004, 4 augustus 2004, 10 augustus 2005, 30 januari 2006, 22 november 2006, 7 juni 2007, 19 november 2008, 29 augustus 2009 en 2 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011104 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002002215 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen sluiten houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 september 2003, 25 april 2004, 3 augustus 2004, 5 december 2004, 10 augustus 2005, 30 januari 2006, 6 juli 2006, 22 november 2006 en 7 juni 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 mei 2005, 30 januari 2006, 22 november 2006, 15 januari 2007, 7 juni 2007, 19 november 2008 en 29 augustus 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011102 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel sluiten tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel;

Gelet op het voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 11 september 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 26 november 2009;

Gelet op het protocol nr. 103 van onderhandelingen van sectorcomité IV, gesloten op 19 november 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het belang van de personeelsleden enerzijds en de goede werking van de instelling anderzijds, de in dit besluit opgenomen bepalingen dringend toegepast moeten worden;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 26 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt vervangen als volgt : « Art. 26.- Het personeelslid bezoldigd in de weddenschaal A11 gedurende een periode van zes jaar bekomt automatisch de weddenschaal A12. In voorkomend geval verliest het het recht op de premie voor competentieontwikkeling.

In de klasse A4 wordt het personeelslid bezoldigd in de weddenschaal A41.

Na zes jaar van bezoldiging in de weddenschaal A41 bekomt het personeelslid de weddenschaal A42 indien het voor een gecertificeerde opleiding is geslaagd.

Na zes jaar van bezoldiging in de weddenschaal A42 bekomt het personeelslid de weddenschaal A43 indien het voor een gecertificeerde opleiding is geslaagd.

Art. 2.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 31.§ 1. Om te kunnen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding moet het personeelslid één jaar niveau-anciënniteit tellen.

Het personeelslid dat geslaagd is voor een gecertificeerde opleiding kan zich ten vroegste vanaf de twaalfde maand voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende gecertificeerde opleiding opnieuw inschrijven voor een gecertificeerde opleiding.

Indien het niet slaagt, kan het zich pas opnieuw inschrijven wanneer de geldigheidsduur van de vorige gecertificeerde opleiding verstreken is.

Het mag geen tweede maal dezelfde gecertificeerde opleiding volgen als het hiervoor reeds geslaagd is.

Het personeelslid dat niet geslaagd is voor een gecertificeerde opleiding kan zich 365 dagen na zijn vorige inschrijving herinschrijven.

Het personeelslid dat een premie voor competentieontwikkeling ontvangt of dat met de laatste weddenschaal van zijn klasse of zijn graad bekleed is en dat bevorderd wordt in een ander niveau of een andere klasse, kan zich onmiddellijk inschrijven om deel te nemen aan de gecertificeerde opleiding die overeenstemt met zijn nieuwe klasse. § 2. De personeelsleden die een premie voor competentieontwikkeling ontvangen en die na bevordering tot een graad van een hoger niveau of een bevordering tot een klasse van niveau A geen recht hebben op een premie voor competentieontwikkeling verbonden aan deze nieuwe graad, hebben recht op een premie voor competentieontwikkeling verbonden aan hun vorige graad, onder twee voorwaarden : 1° dat de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding niet is verstreken;2° dat ze sedert minder dan twaalf maanden hun nieuwe graad hebben. Wanneer ze recht hebben op een premie voor competentieontwikkeling verbonden aan hun nieuwe graad, verliezen ze, eventueel met terugwerkende kracht, het recht op de premie voor competentieontwikkeling verbonden aan hun vroegere graad. § 3. De personeelsleden die geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding terwijl ze waren aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst in het federaal administratief openbaar ambt, behouden het voordeel van hun resultaat voorzover : 1° er niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het einde van de arbeidsovereenkomst en de indiensttreding of de benoeming in definitief verband;2° deze indiensttreding of benoeming in definitief verband gebeurde binnen de eerste achttien maanden van de geldigheidsduur van de geslaagde gecertificeerde opleiding;3° deze indiensttreding of benoeming in vast verband gebeurde in dezelfde klasse of graad. § 4. De geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding verbonden aan de eerste weddenschaal van de vakklasse of graad waarin de in § 3 bedoelde personeelsleden worden aangeworven, gaat in vanaf de indiensttreding of benoeming in definitief verband. »

Art. 3.Artikel 34, § 1, derde lid, van de Franse tekst van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « L'alinéa précédent entre en vigueur le 1er août 2007. »

Art. 4.In hetzelfde besluit worden in de tabel van bijlage 1 de woorden « administratif deskundige » vervangen door « administratief deskundige ».

Art. 5.In hetzelfde besluit worden in de laatste twee rijen van de tabel van bijlage 2 de weddenschaal « A51 » vervangen door de weddenschaal « A52 » en de weddenschaal « A52 » vervangen door de weddenschaal « A53 ».

Art. 6.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011104 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;2° het ministerieel besluit van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999011102 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel sluiten tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel.

Art. 7.Tenzij anders bepaald heeft dit besluit uitwerking op dezefde datum als het koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 10/06/2008 numac 2008011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^