Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 08 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014023
pub.
08/02/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 33/2, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 26 november 2010;

Overwegende dat bij artikel 4 van de programmawet van 23 december 2009, in de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, rubriek 33 - Mobiliteit en Vervoer werd aangevuld met : " 33-10 Fonds betreffende de werking van het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen ";

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat het Onderzoeksorgaan gefinancierd wordt door een begrotingsfonds en dat dit fonds moet gespijsd door inkomsten alvorens uitgaven te kunnen doen;

Gelet op advies 48.997/4 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau wordt aangevuld met de woorden « en op 954.000 euro in 2011 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^