Koninklijk Besluit van 21 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien
numac
2011200333
pub.
31/01/2011
prom.
21/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 88, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009 en 10 september 2009;

Gelet op het verzoek van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 om sommige personeelsleden vervroegd over te dragen naar de Vlaamse Regering, teneinde een vlotte opstart te realiseren van de inning van de verkeersbelastingen en voor het verzekeren van de continuïteit van de dienst;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde rijksambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën worden met ingang van 16 november 2010 overgedragen naar de Vlaamse Regering : - MUYLAERT, Lieven, niveau A, directeur bij een fiscaal bestuur, Administratie der douane en accijnzen; - AUMAN, Patricia, niveau B, fiscaal deskundige, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - DE BOLLE, Karine, niveau B, fiscaal deskundige, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - STAES, Monique, niveau B, adjunct-fiscaal deskundige, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - VERVLOESSEM, Myriam, niveau B, adjunct-fiscaal deskundige, Administratie der directe belastingen, sector taxatie; - VERBEECK, Pascale, niveau C, adjunct-financieel assistent, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - DIERCKX, Sonia, niveau D, financieel medewerker, Administratie der douane en accijnzen; - VERBIST, Hans, niveau D, financieel medewerker, Administratie der douane en accijnzen.

Art. 2.De hierna vermelde rijksambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën worden met ingang van 1 december 2010 overgedragen naar de Vlaamse Regering : - BOIY, Rita, niveau A, directeur bij een fiscaal bestuur, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - DE SMET, Geert, niveau C, administratief assistent, Administratie der directe belastingen, sector invordering; - RAYMAEKERS, Georges, niveau D, financieel medewerker, Administratie der directe belastingen, sector invordering.

Art. 3.Dit besluit zal aan elke belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 november 2010, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2010.

Art. 5.De Eerste Minister en de Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^