Koninklijk Besluit van 21 januari 2013
gepubliceerd op 25 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gecertificeerde opleidingen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013002004
pub.
25/01/2013
prom.
21/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gecertificeerde opleidingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikelen 279, 280, 281 et 282, vervangen bij de wet van 10 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving om de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden te realiseren;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 betreffende de gecertificeerde opleidingen;

Gelet op het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2007 houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2010 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2006 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de FOD Binnenlandse Zaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel;

Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juli 2003 houdende overdracht van het secretariaatspersoneel van de Kamers van Ambachten en Neringen naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2006 tot hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 1 en tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende overdracht van het personeel van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie naar de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden binnen de buitendiensten bij de Dienst Justitiehuizen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 september 2004 van houdende hervorming van de loopbaan van sommige bijzondere graden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2 bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2003 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 november 2012;

Gelet op de adviezen van het College van openbare instellingen van sociale zekerheid, gegeven op 7 december 2012;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 19 december 2012;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 18 december 2012;

Gelet op het protocol nr. 678 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten van 18 december 2012;

Gelet op advies 52.535/2 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de gecertificeerde opleidingen slechts een deel zijn van de opleidingen die ten bate van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt worden georganiseerd.

Overwegende dat de andere opleidingsvormen in 2012 meer dan 60 % van de globale opleidingsactiviteit van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid vertegenwoordigden.

Overwegende dat de regering tijdens het conclaaf heeft besloten om, vanaf 2013, de opleidingsinspanning van het Opleidingsinstituut weer in evenwicht te brengen ten voordele van de andere manieren van opleiding, waarbij de permanente competentieontwikkeling een prioriteit blijft voor de regering.

Overwegende dat de stopzetting van de gecertificeerde opleidingen niet in tegenspraak is met artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en met artikel 7, § 2, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Artikel 1.Artikel 76 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, hersteld bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 augustus 2005, 6 juli 2006 en 19 november 2008 wordt opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van her rijkspersoneel

Art. 2.In artikel 29bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van her rijkspersoneel, hersteld bij het koninklijk besluit van 22 november 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, tweede lid, wordt de zin « Hij wordt bovendien geacht vanaf dezelfde datum te zijn ingeschreven voor de competentiemeting of de gecertificeerde opleiding die overeenkomt met zijn nieuwe graad of zijn nieuwe klasse.» opgeheven; 2° in § 2, derde lid, wordt de zin « Hij wordt bovendien geacht vanaf dezelfde datum te zijn ingeschreven voor de competentiemeting of de gecertificeerde opleiding die overeenkomt met zijn nieuwe graad of zijn nieuwe klasse.» opgeheven; 3° in § 3, derde lid, wordt de zin « Hij wordt bovendien geacht vanaf dezelfde datum te zijn ingeschreven voor de competentiemeting of de gecertificeerde opleiding die overeenkomt met zijn nieuwe graad of zijn nieuwe klasse.» opgeheven.

Art. 3.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 30 januari 1978, 12 augustus 1981, 28 oktober 1988, 14 september 1994, 5 september 2002, 25 april 2004, 22 november 2006, 19 november 2008 en 29 augustus 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, worden het tweede en derde lid opgeheven;2° § 4 wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 38 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2006, wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 42 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 november 2008 en 29 augustus 2009, worden de paragrafen 2 en 4 opgeheven.

Art. 6.Artikel 45 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd van de koninklijke besluiten van 19 november 2008 en 29 augustus 2009, wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, worden het tweede en derde lid opgeheven.

Art. 8.Artikel 47 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 49 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen

Art. 10.In artikel 223 van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 september 2003, 3 augustus 2004 et 7 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragraaf 4 wordt opgeheven;2° in § 5, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan de competentiemeting 3.» opgeheven; 3° in § 6, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 11.In artikel 225 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 september 2003 en 22 november 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragrafen 5, 6 en 8 worden opgeheven;2° in § 7, tweede lid, wordt de zin « Deze ambtenaren kunnen deelnemen aan de competentiemeting 1.» opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 12.In artikel 28quinquies van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, wordt de paragraaf 3 opgeheven. HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

Art. 13.In artikel 33 van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 4, tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan de competentiemeting 4.» opgeheven; 3° in § 5, tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen onmiddelijk deelnemen aan de competentiemeting 4.» opgeheven; 4° de paragraaf 9 wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 worden opgeheven;2° in § 8, tweede lid, wordt de zin « Deze ambtenaren kunnen deelnemen aan de competentiemeting 1.» opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel

Art. 15.In artikel 240 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2006, wordt de paragraaf 2 opgeheven. HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing

Art. 16.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen aan de competentiemeting 3 deelnemen wanneer ze zes jaar graadanciënniteit tellen.» opgeheven; 2° in het derde lid, wordt de zin « Ze kunnen aan de competentiemeting 3 deelnemen wanneer ze drie jaar graadanciënniteit tellen.» opgeheven.

Art. 17.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, wordt de zin « Ze kunnen aan de competentiemeting 2 deelnemen wanneer ze overgeplaatst worden. » opgeheven.

Art. 18.In artikel 20, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen aan de competentiemeting 2 deelnemen wanneer ze overgeplaatst worden.» opgeheven; 2° in het derde lid, wordt de zin « Ze kunnen aan de competentiemeting 4 deelnemen wanneer ze overgeplaatst worden.» opgeheven; 3° in het vierde lid, worden de woorden « waaraan ze kunnen deelnemen wanneer ze overgeplaatst worden » opgeheven.

Art. 19.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D

Art. 20.In artikel 63 van het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, worden de woorden « , en kan deelnemen aan de competentiemeting 2 of aan de gecertificeerde opleiding waarin is voorzien voor de graad van technisch deskundige door artikel 35, § 2, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, zoals gewijzigd door dit besluit » opgeheven;2° in § 3, worden de woorden « , en kan deelnemen aan de competentiemeting 3 of aan de gecertificeerde opleiding waarin is voorzien voor de graad van technisch deskundige door artikel 35, § 2, van bovengenoemd koninklijk besluit van 7 augustus 1939, zoals gewijzigd door dit besluit » opgeheven.

Art. 21.In artikel 65 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 22.Artikel 68 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven

Art. 23.Artikel 12 van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven wordt opgeheven. HOOFDSTUK X. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan

Art. 24.In artikel 21 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het derde lid opgeheven;2° in § 2, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 25.In artikel 22 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt het derde lid opgeheven;2° in § 3, wordt het derde lid opgeheven;3° in § 4, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 26.Artikelen 23, 24 en 25 van hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK XI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving om de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden te realiseren

Art. 27.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving om de gelijkheid tussen de voormalige bijzondere graden en de voormalige gemene graden te realiseren, wordt de zin « Die ambtenaren kunnen deelnemen aan de competentiemeting 1. » opgeheven

Art. 28.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 29.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK XII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 betreffende de gecertificeerde opleidingen

Art. 30.De artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 betreffende de gecertificeerde opleidingen worden opgeheven. HOOFDSTUK XIII. - Wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders

Art. 31.In artikel 18quinquies van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt het tweede lid opgeheven;2° in § 3, 1°, wordt het tweede lid opgeheven;3° in § 4, 1°, wordt het derde lid opgeheven;4° in § 4, 2°, wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK XIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen

Art. 32.Artikel 13 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen wordt opgeheven.

Art. 33.In artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid wordt de zin « Ze kunnen op dat ogenblik deelnemen aan de competentiemeting 3.» opgeheven; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De ambtenaren bedoeld in artikel 15, § 1, 2°, die overeenkomstig de bijlage 1 ingeschaald zijn in de weddeschaal CF2 worden bevorderd in de weddeschaal CF3 de eerste dag van de maand die volgde op hun inschrijving voor de geslaagde competentiemeting.»

Art. 34.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 1, tweede lid wordt de zin « Ze kunnen op dat ogenblik deelnemen aan de competentiemeting 3.» opgeheven; 3° de paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « De ambtenaren bedoeld in artikel 21, eerste lid, 2°, die overeenkomstig de bijlage 1 ingeschaald zijn in de weddeschaal CA2 worden bevorderd in de weddeschaal CA3 de eerste dag van de maand die volgde op hun inschrijving voor de geslaagde competentiemeting.».

Art. 35.Artikel 41 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt opgeheven.

Art. 36.In artikel 202, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt de zin « Zij mogen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3. » opgeheven.

Art. 37.In artikel 203, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt de zin « Zij mogen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 1. » opgeheven.

Art. 38.In artikel 204, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt de zin « Zij mogen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 1. » opgeheven.

Art. 39.In artikel 205, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de woorden « , zij mogen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 1 » en de zin « Indien deze ambtenaren echter in de afgeschafte graad gerechtigd waren op de weddenschaal 28S8 mogen zij onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 2. » opgeheven.

Art. 40.In artikel 210, § 1, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven. HOOFDSTUK XV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector

Art. 41.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 42.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, worden het tweede en derde lid opgeheven.

Art. 43.In artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, worden het derde, vierde en zesde lid opgeheven;2° in § 2, worden het derde en vijfde lid opgeheven.

Art. 44.In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 45.In artikel 22ter, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « en mag zich onmiddellijk inschrijven voor een gecertificeerde opleiding die verbonden is aan deze graad. » opgeheven.

Art. 46.In artikel 30bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 47.In artikel 35bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 48.Artikel 35quater en 35quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, worden opgeheven. HOOFDSTUK XVI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders

Art. 49.Artikel 60 van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 houdende hervorming van de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders wordt opgeheven.

Art. 50.In artikel 61, § 5, van hetzelde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het derde lid, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3.» opgeheven.

Art. 51.In artikel 62, § 2, van hetzelde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3.» opgeheven.

Art. 52.In artikel 63, § 4, van hetzelfde besluit, worden de zin « De in § 1 bedoelde bedienden kunnen deelnemen aan competentiemeting 1. » en de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3. " opgeheven.

Art. 53.Artikel 72 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 54.In artikel 83, derde lid, van hetzelde besluit wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3. » opgeheven. HOOFDSTUK XVII. - Wijziging van het koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

Art. 55.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 22 november 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole wordt opgeheven.

Art. 56.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in § 2, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3.» opgeheven; 3° in § 3, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 57.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 22 november 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 1, tweede lid, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan competentiemeting 3.» opgeheven; 3° in § 2, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 58.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK XVIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2010 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector

Art. 59.In artikel 114 van het koninklijk besluit van 3 februari 2010 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de Overheidssector, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 60.Artikel 115 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de FOD Binnenlandse Zaken

Art. 61.In artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 november 2006 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de FOD Binnenlandse Zaken, worden de woorden « en kunnen aan de competentiemeting 3, bedoeld in artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 2004 en 10 augustus 2005, deelnemen » opgeheven.

Art. 62.In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, worden de woorden « Hij mag onmiddellijk deelnemen aan de competentiemeting 2, bedoeld in artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 2004 en 10 augustus 2005 » opgeheven.2° in § 3, worden de woorden « hij mag deelnemen aan de competentiemeting 4, bedoeld in artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 augustus 2004 en 10 augustus 2005 » opgeheven.

Art. 63.In artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2008, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 64.In artikel 16quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2008, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Art. 65.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 66.In artikel 18 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XXI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel

Art. 67.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, worden het eerste en tweede lid opgeheven HOOFDSTUK XXII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2003 houdende overdracht van het secretariaatspersoneel van de Kamers van Ambachten en Neringen naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Art. 68.In artikel 4, § 6, van het koninklijk besluit van 2 juli 2003 houdende overdracht van het secretariaatspersoneel van de Kamers van Ambachten en Neringen naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, worden het eerste en vijfde lid opgeheven. HOOFDSTUK XXIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw

Art. 69.In artikel 13 van het koninkljk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 5 en 6 worden opgeheven;2° in § 7, wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK XXIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Art. 70.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragraaf 3 wordt opgeheven;2° in § 4, wordt de zin « Ze kunnen deelnemen aan competentiemeting 3 » opgeheven;3° in § 5, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 71.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de paragrafen 3 en 4 opgeheven. HOOFDSTUK XXV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2006 tot hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 1 en tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Art. 72.In artikel 15, § 3, van het koninklijk besluit van 11 mei 2006 tot hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 1 en tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan competentiemeting 3 » opgeheven.

Art. 73.In artikel 16, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 74.In artikel 19, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de zin « Deze ambtenaren kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. » opgeheven. HOOFDSTUK XXVI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Justitie

Art. 75.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Justitie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragraaf 3 wordt opgeheven;2° in § 4, wordt de zin « Ze kunnen deelnemen aan competentiemeting 3. » opgeheven.

Art. 76.In artikel 10 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 3 opgeheven. HOOFDSTUK XXVII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende overdracht van het personeel van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie naar de Federale Overheidsdienst Justitie

Art. 77.In artikel 6, § 6, van het koninklijk besluit van 14 juli 2004 houdende overdracht van het personeel van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie naar de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 78.In artikel 7, § 5, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven. HOOFDSTUK XXVIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden binnen de buitendiensten bij de Dienst Justitiehuizen

Art. 79.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden binnen de buitendiensten bij de Dienst Justitiehuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 2, wordt de zin « Ze kunnen deelnemen aan de competentiemeting 2 .» opgeheven; 2° de paragraaf 3 wordt opgeheven. HOOFDSTUK XXIX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel

Art. 80.Artikel 39 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel wordt opgeheven.

Art. 81.Artikel 42 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt opgeheven.

Art. 82.In artikel 43 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, worden de paragrafen 2 en 3 opgeheven.

Art. 83.In artikel 69 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, worden de volgende wijzigigen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in § 2, wordt de zin « Het personeelslid dat, in het kader van een arbeidsovereenkomst, een premie voor competentieontwikkeling kreeg en dat, zonder onderbreking zoals bepaald in § 1, wordt aangeworven in het kader van een nieuwe arbeidsovereenkomst in een ander niveau, mag zich onmiddellijk inschrijven voor een gecertificeerde opleiding.» opgeheven.

Art. 84.In artikel 87 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigigen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in § 2, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan de gecertificeerde opleiding 3.» opgeheven.

Art. 85.In artikel 91 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, worden de paragrafen 1, 3 en 4 opgeheven.

Art. 86.Artikel 92bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt opgeheven.

Art. 87.In artikel 92ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XXX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 houdende hervorming van de loopbaan van sommige bijzondere graden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Art. 88.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 13 september 2004 houdende hervorming van de loopbaan van sommige bijzondere graden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragraaf 4 wordt opgeheven;2° in het § 7, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 89.In artikel 20 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 4, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Art. 90.In artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit van 2 april 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 91.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt het eerste lid opgeheven;2° de paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 92.In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het tweede lid opgeheven;2° in § 3, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 93.In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, wordt het tweede lid opgeheven;2° in § 4, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 94.In artikel 22, § 6, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 95.In artikel 23 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 2 opgeheven.

Art. 96.In artikel 27, § 6, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 97.In artikel 28 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 2 opgeheven.

Art. 98.In artikel 32, § 6, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 99.In artikel 33, § 4, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 100.In artikel 36, § 5, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 101.In artikel 37 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 2 opgeheven.

Art. 102.In artikel 40 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 2 opgeheven. HOOFDSTUK XXXII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

Art. 103.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 6, lid 2, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan competentiemeting 2.» opgeheven; 2° de paragraaf 7 wordt opgeheven.

Art. 104.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Art. 105.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 1 en 2 worden opgeheven;2° in § 3, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 106.In artikel 12, § 3, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 107.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 5, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan competentiemeting 3.» opgeheven HOOFDSTUK XXXIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Art. 108.In artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen, en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, wordt de paragraaf 7 opgeheven.

Art. 109.In artikel 10, § 3, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging

Art. 110.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragraaf 5 wordt opgeheven;2° in § 7, wordt het derde lid opgeheven;3° in § 8, wordt het derde lid opgeheven;4° in § 9, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 111.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 4, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 112.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 113.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 4, wordt het tweede lid opgeheven;2° in § 5, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 114.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 3, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXVI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Fonds voor de beroepsziekten

Art. 115.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Fonds voor de beroepsziekten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 3, tweede lid, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan competentiemeting 2.» opgeheven.

Art. 116.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 117.In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, wordt de zin « Zij mogen deelnemen aan competentiemeting 3. » opgeheven. HOOFDSTUK XXXVII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Art. 118.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2+ bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt de paragraaf 3 opgeheven. HOOFDSTUK XXXVIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 119.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wordt de paragraaf 5 opgeheven. HOOFDSTUK XXXIX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2 bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Art. 120.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2 bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 121.In artikel 14 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 2 opgeheven. HOOFDSTUK XXXX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Art. 122.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, worden de paragrafen 3 en 4 opgeheven.

Art. 123.In artikel 16, lid 2, van hetzelfde besluit, wordt de zin « Deze ambtenaren kunnen deelnemen aan competentiemeting 2. » opgeheven. HOOFDSTUK XXXXI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2003 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Nationaal Geografisch Instituut

Art. 124.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 3 december 2003 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Nationaal Geografisch Instituut, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in § 2, wordt de zin « Zij mogen deelnemen aan competentiemeting 3. » opgeheven.

Art. 125.In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragrafen 5 en 6 worden opgeheven;2° in § 7, wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXXII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Art. 126.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 3, lid 2, wordt de zin « Ze kunnen onmiddellijk deelnemen aan de gecertificeerde opleiding 2.» opgeheven; 3° in § 4, wordt het eerste lid opgeheven;4° in § 7, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 127.In artikel 31 van hetzelfde besluit, wordt de paragraaf 1 opgeheven.

Art. 128.Het artikel 32 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK XXXXIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten

Art. 129.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2004, wordt de paragraaf 4 opgeheven. HOOFDSTUK XXXXIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen

Art. 130.In artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de paragraaf 5 wordt opgeheven;2° in § 6, wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXXV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad

Art. 131.In artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan de tweede competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad.» opgeheven; 2° in § 2, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan de derde competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad.» opgeheven; 3° in § 4, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan de vierde competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad.» opgeheven.

Art. 132.In artikel 18 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt het eerste lid opgeheven;2° in § 1, tweede lid, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan de tweede competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad.» opgeheven; 3° in § 2, wordt de zin « Zij kunnen deelnemen aan de derde competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad.» opgeheven.

Art. 133.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 134.In artikel 23 van hetzelfde besluit, worden de paragrafen 2, 3 en 4 opgeheven.

Art. 135.Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 136.In artikel 42, eerste lid van hetzelfde besluit, wordt de zin « Zij kunnen direct deelnemen aan de tweede competentiemeting of gecertificeerde opleiding verbonden aan die graad. » opgeheven. HOOFDSTUK XXXXVI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring

Art. 137.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring, worden de volgende wijzigigen aangebracht : 1° de paragrafen 7 en 8 worden opgeheven;2° in § 9, wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK XXXXVI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 138.De aanvragen tot gelijkstelling ingediend op grond van artikel 47 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel voor de inwerkingtreding van onderhavig besluit worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die vroeger van kracht waren.

Art. 139.De ministers en de staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^