Koninklijk Besluit van 21 juli 2014
gepubliceerd op 29 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009423
pub.
29/07/2014
prom.
21/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 184, § 2, eerste lid, hersteld bij de wet van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 bron federale overheidsdienst justitie Wet van betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2014;

Gelet op advies 56.526/3 van de Raad van State, gegeven op 9 juli 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definitie

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder: 1° College : het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek;2° vertegenwoordigers van de raden : de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en de vertegenwoordiger van de Raad van arbeidsauditeurs bedoeld in artikel 184, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek. HOOFDSTUK 2. - Procedure tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de raden zetelend in het College Afdeling 1. - Verrichtingen die aan de stemming voorafgaan

Art. 2.Uiterlijk vier maanden voor de einddatum van de mandaten van de vertegenwoordigers van de raden in het College, stelt de Voorzitter van het College : - een voorlopige lijst op van de verkiesbare leden van de raad van procureurs des Konings; - een voorlopige lijst op van de verkiesbare leden van de Raad van arbeidsauditeurs.

Worden ambtshalve weggelaten van de voorlopige lijsten van de verkiesbare magistraten de leden van de Raad van procureurs des Konings en de leden van de Raad van arbeidsauditeurs van wie het lopende en niet hernieuwbare mandaat eindigt voor de einddatum van de mandaten van de vertegenwoordigers van de raden in het College of van wie het lopende en niet hernieuwbare mandaat eindigt binnen drie maanden te rekenen van de einddatum van deze mandaten.

Elk verkiesbaar lid van de Raad van procureur des Konings en van de Raad van arbeidsauditeur is kandidaat.

De kandidaten worden in alfabetische volgorde gerangschikt. De Procureur des Konings van Eupen is enkel als lid van de Raad van procureurs des Konings, verkiesbaar.

De voorlopige lijst van kandidaten vermeldt voor elke magistraat de naam, de voornaam, de geboortedatum, de hoedanigheid, de normale einddatum van het lopende mandaat en de taalgroep waartoe hij behoort.

Art. 3.Uiterlijk vier maanden voor de einddatum van de mandaten worden tevens door de Voorzitter van het College opgesteld : - een voorlopige lijst van de kiezende leden van de Raad van procureurs des Konings; - een voorlopige lijst van de kiezende leden van de Raad van arbeidsauditeurs.

De Procureur des Konings van Eupen heeft stemrecht binnen de twee raden.

De magistraat die op grond van artikel 319 van het Gerechtelijk Wetboek een verhinderde magistraat vervangt, heeft stemrecht.

De lijst vermeldt voor iedere kiezer de naam, de voornaam, de geboortedatum, de hoedanigheid, de normale einddatum van het lopende mandaat en de taalgroep waartoe hij behoort.

Art. 4.Uiterlijk drie maanden voor de einddatum van de mandaten van de vertegenwoordigers van de raden in het College, bezorgt de Voorzitter van het College per gewone post en per e-mail met vraag om leesbevestiging aan ieder in functie zijnde lid van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs de voorlopige lijst van de verkiesbare leden, alsmede deze van de kiezers van de Raad waarvan hij lid is.

Art. 5.De bezwaren moeten op straffe van onontvankelijkheid per gewone brief of per e-mail worden bezorgd aan de Voorzitter van het College, binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de lijst.

De magistraat vermeldt of het bezwaar betrekking heeft op de lijst van de kiezers, op de lijst van de verkiesbare magistraten of op beide lijsten.

De Voorzitter van het College onderzoekt de bezwaren.

Zij die een bezwaar hebben ingediend worden bij gewone brief of per kerend e-mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het bezwaar.

Art. 6.Uiterlijk twee maanden voor de einddatum van de mandaten van de vertegenwoordigers van de raden in het College, stelt de Voorzitter van het College de definitieve lijsten op.

Worden ambtshalve weggelaten van de definitieve lijsten zij die overleden zijn, ontslag hebben genomen, ambtshalve ontslagen zijn of afgezet zijn tussen de datum van de opmaak van de voorlopige lijst en de datum van de opmaak van de definitieve lijst.

De magistraten die de eed aflegden tussen de datum van de opmaak van de voorlopige lijsten en de datum van opmaak van de definitieve lijsten worden toegevoegd aan de definitieve lijsten. Afdeling 2. - Stembiljet

Art. 7.Voor elk van de raden wordt een afzonderlijk tweetalig stembiljet opgesteld op grond van de definitieve lijsten.

Elke op een definitieve lijst vermelde magistraat wordt er ambtshalve opgenomen met vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum, hoedanigheid, de normale einddatum van het lopende mandaat en de taalgroep waartoe hij behoort.

Art. 8.Het stembiljet wordt opgesteld op wit papier voor de Raad van procureurs des Konings en op groen papier voor de Raad van arbeidsauditeurs, overeenkomstig het model opgenomen in de bijlage 1.

Het wordt gedrukt op een enkel vel papier van formaat A4 (210 x 297 mm), in voorkomend geval, op beide zijden.

Naast iedere naam en voornam, hoedanigheid, geboortedatum, normale einddatum van het lopende mandaat en taalgroep waartoe de kandidaat behoort, staat een stemvak. De stemvakken zijn zwart met in het midden een stip van dezelfde kleur als het papier. Het is verboden enig ander stembiljet te gebruiken.

Art. 9.Uiterlijk 45 kalenderdagen voor de einddatum van de mandaten van de vertegenwoordigers van de raden in het College worden twee afgestempelde ad-hoc stembiljetten en een formulier waaruit blijkt dat is gestemd, conform bijlage 2, vergezeld van twee omslagen, bij brief aan elke kiezer bezorgd. Afdeling 3. - Stemming

Art. 10.De stemming is verplicht en geheim. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Art. 11.Om geldig te zijn moet de kiezer op hetzelfde stembiljet stemmen : 1° binnen de Raad van procureurs des Konings voor drie vertegenwoordigers;2° binnen de Raad van arbeidsauditeurs voor een vertegenwoordiger.

Art. 12.De kiezer brengt een stem uit in het stemvak naast de naam van de kandidaten waarop hij wenst te stemmen.

Art. 13.Van het tweede stembiljet bedoeld in artikel 9 wordt enkel gebruik gemaakt als de kiezer het ontvangen stembiljet beschadigt of zich vergist.

Art. 14.De kiezer schuift zijn stembiljet in de witte omslag waarop geen enkele vermelding mag worden aangebracht.

De gesloten witte omslag met het stembiljet wordt in de gekleurde omslag geschoven die per gewone post aan de Voorzitter van het College wordt bezorgd uiterlijk een maand voor de einddatum van de mandaten van de leden van het College. Deze tweede omslag bevat tevens het in artikel 9 bedoelde en door de magistraat ondertekende formulier waaruit blijkt dat is gestemd.

De kiezer stelt de Voorzitter van het College in kennis van het verzenden van zijn stembiljet per e-mail. Afdeling 4. - Stemopneming

Art. 15.Het stemopnemingsbureau bestaat uit de Voorzitter van het College, die tevens dit bureau voorzit, een Nederlandstalig en een Franstalig personeelslid van het steundienst bij het College, die zijn aangewezen door eerstgenoemde.

De stemopneming heeft uiterlijk plaats binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de einddatum van de opgelegde termijn voor de verzending van het stembiljet overeenkomstig artikel 14.

Art. 16.Ongeldig zijn : 1° alle andere stembiljetten dan die welke aan de kiezers zijn bezorgd;2° de stembiljetten waarop niet is gestemd zoals bepaald in artikel 11;3° de stembiljetten waarvan de vorm of de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of enig voorwerp bevatten of waarop een teken, een doorhaling, een merk of woorden die niet bij dit besluit geoorloofd zijn, zijn aangebracht;4° de stembiljetten overgezonden in een open omslag of in een omslag die vermeldingen bevat waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

Art. 17.De leden van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs worden op de hoogte gebracht van de dag, het uur en de plaats van de stemopneming. Het staat hen vrij daarbij aanwezig te zijn.

Art. 18.Het stemopnemingsbureau beslist bij meerderheid van stemmen over de geldigheid van twijfelachtige stembiljetten.

De ongeldige stembiljetten worden geparafeerd door het stemopnemingsbureau.

Art. 19.Het stemopnemingsbureau bepaalt per raad het totale aantal geldige, blanco en ongeldige stembiljetten, het aantal korpschefs die de omslag niet hebben overgezonden, alsmede het aantal stemmen behaald door iedere kandidaat.

De kandidaten worden per raad gerangschikt in volgorde van het aantal behaalde stemmen.

Alle overgezonden stembiljetten die ingedeeld zijn zoals supra bepaald, worden in afzonderlijke omslagen geschoven, die gesloten en verzegeld worden.

Het resultaat van de verrichtingen wordt opgenomen in een tweetalig proces-verbaal waarvan het model als bijlage 3 is gevoegd.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het stemopnemingsbureau en door de getuigen bedoeld in artikel 17.

Art. 20.In de volgorde van de overeenkomstig artikel 19 opgestelde rangschikking, zijn verkozen tot lid van het College de magistraten met het meeste aantal stemmen en die eveneens beantwoorden aan de samenstellingscriteria waaraan het College moet voldoen, overeenkomstig artikel 184, § 2, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Bij staking van stemmen wordt voorrang gegeven aan de jongste van de kandidaten.

Het lid van de Raad van arbeidsauditeurs met de meeste stemmen is verkozen bij voorrang. Zijn taalaanhorigheid bepaalt de taalaanhorigheid die vereist is in hoofde van de drie vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings. Een vertegenwoordiger van die Raad moet tot dezelfde taalgroep als die van de vertegenwoordiger van de Raad van arbeidsauditeurs behoren en de twee andere vertegenwoordigers moeten tot de andere taalgroep behoren.

Een lijst met opvolgers voor de leden van het College wordt opgesteld voor de duur van het mandaat. Deze lijst bestaat uit de niet-verkozen kandidaten in de volgorde van het aantal behaalde stemmen.

De lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking geldt als installatie. HOOFDSTUK 3. - Overgangsbepalingen

Art. 21.Voor de eerste verkiezingen : 1° verricht de Voorzitter van het College van de procureurs-generaal de taken die in dit besluit aan de Voorzitter van het College worden toevertrouwd;2° de stemopnemingsbureau bestaat uit de Voorzitter van het College van de procureurs-generaal, die tevens dit bureau voorzit, een Nederlandstalig en een Franstalig personeelslid van de steundienst bij dit College aangewezen door eerstgenoemde;3° worden de voorlopige lijsten van de verkiesbare magistraten en van de kiezers bedoeld in artikel 4 uiterlijk op 1 september 2014 aan alle leden van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs, bezorgd; 4° worden de bezwaren bedoeld in artikel 5 via elektronische weg ingediend op volgend adres binnen veertien dagen te rekenen van de overzending van de lijsten bedoeld onder 3° : comverkiezingen2014-cmpelections2014@just.fgov.be; 5° worden de definitieve lijsten bedoeld in artikel 7 uiterlijk op 1 oktober 2014 opgesteld;6° worden de stembiljetten uiterlijk op 15 oktober 2014 overgezonden aan de magistraten vermeld op de definitieve kiezerslijst;7° worden de stembiljetten door de kiezers uiterlijk op 31 oktober 2014 overgezonden, overeenkomstig artikel 14;8° heeft de stemopneming uiterlijk op 15 november 2014 plaats.

Art. 22.De lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College wordt uiterlijk op 1 december 2014 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 24.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage 1 Model van stembiljet voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en de vertegenwoordiger van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie Stembiljet Verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en de vertegenwoordiger van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie Raad van procureurs des Konings/Raad van arbeidsauditeurs (1) Verkiezing voor de periode ... (2)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 juli 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage 2 Bewijs van kiesverrichting, in te vullen door de magistraat en te voegen bij de verzegelde brief van het stembiljet.

Ik, ondergetekende, (naam en voornaam) ....................................... houder van het mandaat van ............................................. (hoedanigheid) ............................................ sinds ..................................... (datum), verklaar onder ede de stemverplichtingen te hebben volbracht, in toepassing van artikel 184, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en van het koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aantekening Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 juli 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage 3 Proces-verbaal van het stemopnemings-bureau voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek Het stemopnemingsbureau voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, is samengesteld uit (1) : - Mevrouw/De heer............, Voorzitter - Mevrouw/De heer............, - Mevrouw/De heer............, Als getuigen dienen zich aan (2) : - Mevrouw/De heer............, - Mevrouw/De heer............, - Mevrouw/De heer............, De omslagen houdende de stembiljetten werden (in aanwezigheid van de getuigen (1)) geopend en geteld.

Het aantal geldige stembiljetten bedraagt .......................... (2), terwijl dit van de blanco en ongeldige stembiljetten bedraagt .............................. (2) Het aantal magistraten die de omslag niet hebben overgezonden bedraagt ............ (2) Het totaal aantal stemmen per kandidaat uitgebracht door de Raad van procureurs des Konings bedraagt, in dalende orde, (3) : - .................. - .................. - ..................

Het totaal aantal stemmen per kandidaat uitgebracht door de Raad van arbeidsauditeurs bedraagt, in dalende orde (3) : - .................. - .................. - ..................

Gedaan te ................, op ......................

Handtekening van de leden van het stemopnemingsbureau Handtekening van de getuigen _______ Nota's (1) Schrappen wat niet past (2) Aantallen in letters (3) Dalende rangschikking van de kandidaten (naam, voornaam en hoedanigheid) met vermelding van het aantal (in letters) van de behaalde stemmen Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 juli 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^