Koninklijk Besluit van 21 juli 2016
gepubliceerd op 02 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003271
pub.
02/08/2016
prom.
21/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003271

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


21 JULI 2016. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, artikel 2.03.4/1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2016;

Gelet op de Ministerraad van 20 juli 2016;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.04, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 400.000.000 euro, bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Overwegende dat op de secties 05 - FOD Informatie- en Communicatietechnologie; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 53.109.089,00 euro en een vereffeningskrediet van 52.174.089,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES

Wettelijke artikels - Articles légaux

Activiteiten Activités

Basisallocaties - Allocations de base

Vastleggings- kredieten (in euro) - Crédits d'engagement (en euros)

Vereffenings- kredieten (in euro) - Crédits de liquidation (en euros)

Departementen - Départements

Afdelingen - Divisions

Programma's - Programmes

Sectie 05 : FOD Informatie- en Communicatietechnologie - Section 05 : SPF Technologie de l'information et de la Communication

05

31

3

0

33.00.01

500.000

500.000

Total - Totaal

500.000

500.000

Sectie 12 : FOD Justitie - Section 12 : SPF Justice

12

56

0

1

11.00.03

519.358

519.358

12

56

0

1

11.00.04

251.689

251.689

12

56

0

2

12.11.01

204.600

204.600

12

56

0

2

74.22.01

20.800

20.800

12

56

0

2

74.22.04

49.600

49.600

12

56

0

3

12.11.40

23.407.928

23.407.928

Total - Totaal

24.453.975

24.453.975

Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken - Section 13 : SPF Intérieur

13

21

0

1

11.00.04

22.695

22.695

13

50

0

1

11.00.03

34.273

34.273

13

50

0

1

11.00.04

56.738

56.738

13

50

0

2

12.11.01

40.000

40.000

13

55

0

1

11.00.04

342.637

342.637

13

66

0

1

12.11.01

25.000

25.000

Total - Totaal

521.343

521.343

Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking - Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

14

21

0

1

12.11.01

300.000

300.000

14

42

0

2

12.11.01

600.000

300.000

14

42

0

2

74.22.04

133.000

133.000

14

42

0

3

12.21.01

1.270.000

635.000

Total - Totaal

2.303.000

1.368.000

Sectie 16 : Ministerie van Landsverdediging - Section 16 : Ministère de la Défense

16

50

2

1

74.22.01

2.133.066

2.133.066

16

50

5

1

11.00.03

17.379.368

17.379.368

16

50

5

1

12.11.01

4.230.695

4.230.695

Total - Totaal

23.743.129

23.743.129

sectie 17 : Federale Politie en geïntegreerde werking - section 17 : Police Fédérale et Fonctionnement Intégré

17

41

2

1

12.11.01

1.318

1.318

17

41

2

1

74.22.01

112.409

112.409

17

42

2

1

12.11.01

144.046

144.046

17

42

2

1

12.11.04

2.420

2.420

17

42

2

1

74.22.01

625.141

625.141

17

42

2

1

74.22.04

93.170

93.170

17

90

3

1

12.11.01

109.730

109.730

Total - Totaal

1.088.234

1.088.234

Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

25

21

2

2

74.22.04

355.598

355.598

25

52

2

1

12.11.13

143.810

143.810

Total - Totaal

499.408

499.408

TOTALE - TOTAAL

53.109.089

52.174.089


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^