Koninklijk Besluit van 21 juli 2021
gepubliceerd op 30 juli 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021203717
pub.
30/07/2021
prom.
21/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021203717

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970


Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 45, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de beroepsziekten voor Fedris, gegeven op 5 mei 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.9 juni 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de Nationale Arbeidsraad pas 19 april 2021 zijn advies over de verdeling van de welvaartsenveloppe 2021-2022 voor werknemers heeft uitgebracht;

Gezien de beslissing van de regering om dit advies volledig uit te voeren wat betreft de besteding van de welvaartsenveloppe;

Dat het, om een adequate betaling van deze geherwaardeerde prestaties te waarborgen op 1 juli 2021, van belang is dat dit koninklijk besluit zo snel mogelijk wordt bekendgemaakt;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 21 juni 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Vanaf het jaar 2021 is deze coëfficiënt vastgesteld op 1,1964. ".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten, wordt tussen het vijftiende en het zestiende lid het volgende lid ingevoegd, luidende : "Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld ten laatste op 31 december 2005, wordt deze coëfficiënt vanaf 1 juli 2021 vastgesteld op 1,0095.".

Art. 3.In artikel 5bis van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "In afwijking van het voorgaande lid wordt het bedrag van de uitkering behorend bij een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 5, verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2016, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2018, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2020, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 juli 2021, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2022, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 inbegrepen.". 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "Met ingang van 1 september 2009, op 1 september 2010, op 1 september 2011, op 1 september 2012, op 1 september 2013, op 1 september 2014, op 1 september 2015, op 1 januari 2016, op 1 september 2017, 1 januari 2018, op 1 september 2019, op 1 januari 2020, op 1 juli 2021 en op 1 januari 2022 is de verhoging van de coëfficiënt bedoeld in voorgaande 2 leden, voor de uitkering behorend bij een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 1, niet van toepassing.".

Art. 4.Artikel 5ter van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten is niet van toepassing in 2021 en in 2022.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE


begin


Publicatie : 2021-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^