Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers entrainers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021020382
pub.
04/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020382

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers entrainers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor de sport;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationaal Paritair Comité voor de sport Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020 Arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159525/CO/223) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de volleybalclubs die deelnemen aan de Liga A Heren en op deeltijdse en voltijds betaalde volleybalspelers en trainers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst volgens de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur, te weten van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. HOOFDSTUK III. - Loon

Art. 3.§ 1. Het loon van de betaalde volleyballer en trainer (in arbeidsrechtelijke zin) bestaat uit de volgende elementen : - Het vast bruto maandsalaris; - De wedstrijdpremies; - Andere contractuele vergoedingen; - De contractuele voordelen in natura, onder meer het beschikken over een woning, een voertuig of andere voordelen in natura; - Eventuele werkgeversbijdragen in de groepsverzekering. § 2. Kostenvergoedingen (onder andere, verplaatsingskosten, kosten eigen aan de werkgever, kledijvergoeding,...) maken geen deel uit van het loon zoals voorzien in § 1 en tellen niet mee voor het bereiken van het minimumloon. § 3. Het loon moet contractueel voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, voordelen in natura, premies,...) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd wordt. Voor het bereiken van het minimumloon wordt rekening gehouden met de loonelementen opgesomd in de Loonbeschermingswet. Kostenvergoedingen worden niet meegerekend voor het bereiken van het minimumloon. Het jaarlijks minimumloon moet worden behaald ongeacht de duurtijd van het contract in dat seizoen.

Het jaarlijks minimumloon wordt vastgelegd door het Nationaal Paritair Comité voor de sport. § 4. Het loon wordt uitbetaald uiterlijk de 7de werkdag na de rechtgevende maand waarin de prestaties werden geleverd. De club is verplicht de maandelijkse loonfiches aan de speler/trainer te overhandigen op het ogenblik van de uitbetaling van het loon. § 5. Indien de club een wagen ter beschikking stelt aan de speler of aan de trainer, neemt de club de verzekering van de wagen ten laste en kan een franchise van max. 500 EUR aangerekend worden aan de speler of de trainer voor een ongeval in fout. HOOFDSTUK IV. - Minimum aantal betaalde sportbeoefenaars

Art. 4.Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren voor het seizoen 2020/2021 verplicht een minimum aantal van 4 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben.

Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren voor het seizoen 2021/2022 verplicht een minimum aantal van 4 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben.

Beide partijen kunnen echter vóór 1 mei 2021 beslissen om het minimum aantal betaalde sportbeoefenaars voor het seizoen te 2021/2022 verhogen mits gezamenlijke schriftelijke mededeling aan het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Art. 5.Voor deelname aan de competitie in Liga A Heren moet elke club uit de Liga A Heren verplicht één volleybalcoach onder bediendecontract hebben die een loon ontvangt dat minstens gelijk is aan het deeltijds loon voor een betaalde sportbeoefenaar.

Art. 6.§ 1. In uitzondering van artikel 4 moet voor deelname aan de competitie in Liga A Heren een club komende uit de Liga B Heren en die stijgt naar de Liga A Heren verplicht slechts een minimum aantal van 2 deeltijdse betaalde volleybalspelers onder contract hebben. § 2. In uitzondering van artikel 4 kan een club die spelers tewerkstelt met een studentencontract en de wettelijke regels inzake studentenarbeid toepast, maximum 2 van dergelijke studentencontracten in rekening brengen om het minimum aantal van 4 deeltijds betaalde sportbeoefenaars te bereiken. § 3. Verdere uitzonderingen op artikel 4 en 5 kunnen niet aangevraagd of toegekend worden.

Art. 7.De Liga A Heren maakt voorafgaand aan de start van de competitie (uiterlijk 15 september) een nominatieve lijst met betaalde volleybalspelers en -coaches over aan het Nationaal Paritair Comité voor de sport. HOOFDSTUK V. - Contractstabiliteit

Art. 8.De contracten tussen clubs en betaalde volleyballers worden afgesloten voor maximum 5 jaar. Het contract vangt aan ten laatste op 1 augustus - behalve voor spelers die effectief later worden aangeworven - en loopt minimum tot het einde van elk seizoen (15 mei) in de loop waarvan ze getekend worden. Bij niet-naleving van het minimum is de speler gerechtigd op betaling tot het einde van dat seizoen. In geval van een meerjarig contract moet elke maand van het contract vergoed worden.

Art. 9.De speler van wie het contract afloopt overeenkomstig de contractuele bepalingen is vrij om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een andere club naar zijn keuze. De onderhandelingsvrijheid van de speler kan dan ook op geen enkele wijze belemmerd worden.

Art. 10.In geval de speler ter beschikking wordt gesteld voor een nationale selectie, heeft de club de mogelijkheid om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de speler te schorsen voor de periode dat de speler opgeroepen wordt bij de nationale selectie in zoverre dit uitdrukkelijk in de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld en onverminderd artikel 12. HOOFDSTUK VI. - Arbeidsongeschiktheid

Art. 11.De club kent de speler kosteloze medische bijstand toe door bemiddeling van haar medische staf en door haar aangeduide externe specialisten. Het staat de speler vrij geneesheren of specialisten van zijn keuze te raadplegen en zich door hen te laten verzorgen, op eigen kosten en op eigen risico, met name wat betreft een langdurige onbeschikbaarheid. De club neemt in geen geval de kosten of de aansprakelijkheid ten laste van de behandelingen, medische verzorging en in het algemeen alle andere ingrepen dan deze welke door de geneesheren van de club of de door haar aangeduide externe specialisten worden verstrekt of toegelaten.

Art. 12.De clubs zijn verplicht hun arbeidsongevallenverzekering al of niet bij hun wetsverzekeraar uit te breiden tot ongevallen overkomen aan hun spelers die tijdens de duurtijd van de arbeidsovereenkomst ter beschikking gesteld worden aan een nationale selectie. Eventuele tegemoetkomingen door de verzekering van de betrokken federatie worden in mindering gebracht.

Art. 13.Werkgever-clubs verbinden zich ertoe in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een sportletsel in het kader van de uitoefening van de arbeidsprestaties in de club, naast het gewaarborgd loon voor de eerste maand van de ongeschiktheid, voor de tweede maand van de ongeschiktheid aan de speler een opleg te betalen bovenop de wettelijke tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar of ziekenfonds tot aan het contractuele vaste loon met een maximale tussenkomst van 1 200 EUR.

Art. 14.In geval van arbeidsongeschiktheid van een speler wordt door beide partijen ervoor geopteerd om zoveel als mogelijk de revalidatie te laten plaatsvinden binnen de installaties van de club - al of niet in het kader van collectieve trainingssessies - of bij de medische staf van de club. Zolang dit in het kader van de revalidatie gebeurt en de speler nog niet opnieuw arbeidsgeschikt is, mag dit niet als een werkhervatting aanzien worden. HOOFDSTUK VII. - Spelersafvaardiging

Art. 15.§ 1. De werkgevers-clubs erkennen dat de spelers vertegenwoordigd worden door een spelersvakbond. § 2. Een vertegenwoordiger van de spelersvakbond zal mondeling of schriftelijk kunnen overgaan tot alle mededelingen die nuttig zijn voor de spelers, zonder dat zulks de organisatie van de club-werkgever mag verstoren. § 3. De werkgevers verklaren zich akkoord dat er op de installaties van de club voorlichtingsvergaderingen voor de spelers kunnen worden gehouden door de vertegenwoordigers van een spelersvakbond na voorafgaande kennisgeving aan de betrokken club. HOOFDSTUK VIII. - Gezamenlijk project

Art. 16.De volleyballiga stelt jaarlijks een bedrag van 2 500 EUR ter beschikking dat in onderling akkoord wordt aangewend voor een nader te bepalen gezamenlijk project. HOOFDSTUK IX. - Tussenpersonen

Art. 17.§ 1. Iedere tussenpersoon moet de decretale verplichtingen respecteren die van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst tussen een speler of een coach en een club dient verplicht de naam en de handtekening van de tussenpersoon te bevatten. § 2. Spelers, coaches en clubs hebben het recht om geen beroep te doen op de diensten van een tussenpersoon voor transacties waarbij zij betrokken zijn. Indien een speler, een coach of een club, in het kader van onderhandelingen, geen beroep heeft gedaan op de diensten van een tussenpersoon zal de arbeidsovereenkomst hiervan eveneens een uitdrukkelijk vermelding in die zin bevatten. § 3. In geen geval mag dezelfde tussenpersoon, direct of indirect, een activiteit of transactie uitoefenen voor zowel de werknemer (speler of coach) als de werkgever (club). De tussenpersoon zal zich eerst voorafgaandelijk moeten registreren bij de vereniging zonder winstoogmerk Belgische Volleybal Liga. HOOFDSTUK X. - Boetes en sancties

Art. 18.De disciplinaire boetes en sancties die door de werkgever worden opgelegd moeten vermeld worden in het arbeidsreglement. Het bedrag van de financiële boetes mag niet meer bedragen dan het wettelijk toegestane maximum, zoals vermeld in de wet op de bescherming van het loon. Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst moeten de wijze van kennisgeving van de sancties alsook de procedure en termijnen van beroep vermelden op straffe van nietigheid. HOOFDSTUK XI. - Weddenschappen - Discriminatie - Grensoverschrijdend gedrag

Art. 19.De spelers en trainers verbinden er zich toe om niet deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op wedstrijden van de club en op wedstrijden in competities waaraan de club deelneemt.

Art. 20.De spelers en trainers zullen zich onthouden van elke vorm van discriminatie op grond van: leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht.

Art. 21.De spelers en trainers zullen zich onthouden van elke vorm van intimidatie, pesterijen en grensoverschrijdend gedrag op het werk. HOOFDSTUK XII. - Vereffening/fusie/herstructurering/overdracht van stamnummer

Art. 22.§ 1. In geval van vereffening, fusie, herstructurering of vraag tot overdracht van een stamnummer van een club uit de Liga A Heren, dient voorafgaand verplicht een informatieprocedure voor het paritair comité gevolgd te worden. § 2. In geval een club voornemens is daartoe over te gaan, is zij ertoe gehouden vooraf de voorzitter van het Nationaal Paritair Comité voor de sport in te lichten bij aangetekend schrijven (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). De voorzitter van het paritair comité verwittigt de sociale partners en organiseert desbetreffend een bijeenkomst in het Nationaal Paritair Comité voor de sport. Bij niet-naleving van deze procedure is de vereffening, fusie of herstructurering niet tegenstelbaar aan de sociale partners en kan er geen overdracht van stamnummer gebeuren. § 3. Clubs-werkgevers die in het voorgaande seizoen hun niet-betwistbare contractuele verplichtingen tov betaalde sportbeoefenaars - zoals opgenomen in deze collectieve arbeidsovereenkomst - niet zijn nagekomen op 1 juli, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden van de Liga A Heren in het daaropvolgende seizoen. Minnelijke betalingsregelingen vormen geen belemmering in zoverre deze effectief nageleefd worden. HOOFDSTUK XIII. - Modelcontract

Art. 23.De clubs zullen verplicht het bijgevoegde modelcontract betaalde volleybalspeler/volleybaltrainer gebruiken dat in overleg tussen de Liga A Heren en de spelersvertegenwoordigers is opgesteld.

In ieder geval zullen de contractuele bepalingen die afwijken van de modelovereenkomst en die de rechten van de betaalde volleybalspeler/volleybaltrainer beperken niet rechtsgeldig zijn. Het is enkel verplicht van toepassing op de nieuwe contracten die na datum van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. HOOFDSTUK XIV. - Ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 24.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -trainers Modelcontract (artikel 23) Arbeidsovereenkomst betaalde volleybalspeler voor bepaalde duur TUSSEN : - VZW . . . . ., met zetel te . . . . ., rechtspersoon die de Volleybal Club . . . . . vertegenwoordigt, volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. . . . . . en Dhr. . . . . . hierna genoemd "de Club".

EN : - De Heer . . . . ., wonende te . . . . . hierna genoemd "de Speler", WORDT HERINNERD WAT VOLGT : Het doel van deze arbeidsovereenkomst, hierna genoemd "Overeenkomst", is, voor beide partijen, de deelname te regelen aan officiële en/of vriendschappelijke volleybalwedstrijden in België en in het buitenland.

Als geldigheidsvoorwaarde voor het sluiten van deze Overeenkomst geldt dat : - de Speler fysiek in staat is te volleyballen; - de Speler geldig een aan de Belgische wet onderworpen arbeidsovereenkomst kan afsluiten.

HET VOLGENDE WORDT OVEREENGEKOMEN :

Artikel 1.De Club werft de Speler aan op basis van een arbeidsovereenkomst voor bedienden in de hoedanigheid van betaalde sportbeoefenaar met een deeltijds/voltijds contract (schrappen wat niet past).

De Overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd te weten voor de duur van seizoen(en) en neemt een aanvang op ............................................ 20.............. en eindigt van rechtswege op .............................................. 20......................

Contracten lopen minimaal tot 15 mei van elk seizoen. In geval van een meerjarig contract moet elke maand van het contract verplicht vergoed worden.

Art. 2.De Club alsook de Speler verbinden zich ertoe deze Overeenkomst correct uit te voeren en de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven.

Art. 3.De Speler verbindt er zich toe op de door de Club medegedeelde uren en dagen aanwezig te zijn en deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.

Wanneer een training of een wedstrijd niet kan doorgaan of wanneer de Speler door ziekte of ongeval niet kan deelnemen aan deze georganiseerde wedstrijden of trainingen zal de meest gerede partij de andere partij onverwijld hiervan verwittigen en dit omwille van praktische en organisatorische redenen.

Wedstrijden : De concrete wedstrijddagen worden de Speler meegedeeld via de wedstrijdkalender op de websites van de bevoegde bonden. Wijzigingen in die wedstrijdkalender (verplaatsing, toevoeging, afgelasting) worden de Speler zo snel mogelijk meegedeeld.

Art. 4.De Club kan binnen de week na aanvang van de arbeidsovereenkomst de Speler op voorwaarde dat hij nog niet tewerkgesteld werd - onderwerpen aan een medische controle door een arbeidsgeneesheer die oordeelt of de Speler al zijn contractuele verplichtingen kan nakomen. Bij een negatief advies of een weigering van de Speler om zich aan deze controle te onderwerpen kan deze Overeenkomst opgeschort worden met de periode van de arbeidsongeschiktheid of weigering. Tijdens deze periode van opschorting heeft de Speler generlei recht op de vergoedingen van welke aard ook vanwege de Club.

Art. 5.De Speler verbindt zich ertoe : 1) gevolg te geven aan de oproepingen om deel te nemen aan de door de Club georganiseerde wedstrijden, trainingen, stages, afzonderingen, conferenties, vergaderingen, verplichtingen tegenover sponsors, enz.; 2) zich op geen enkele wijze te mengen in het administratief, commercieel, financieel of sportief beleid van de Club;3) deel te nemen aan de verplaatsingen en reizen in België en in het buitenland met de middelen welke door de Club werden beslist en georganiseerd;4) alle richtlijnen en instructies op te volgen welke door de Club worden verstrekt in de loop van het seizoen en tijdens de uitoefening van de prestaties;5) niet deel te nemen aan wedstrijden of manifestaties of geen sport te beoefenen die zijn specifieke sportieve integriteit in gevaar kunnen brengen;6) in het kader van zijn contractuele verplichtingen de door de Club gekozen uitrustingen te dragen, in het bijzonder ter gelegenheid van de contacten met de media en de sponsors;7) het materiaal en de uitrustingen die hem door de Club worden toevertrouwd degelijk te onderhouden en met de meeste zorg te behandelen;deze voorwerpen blijven eigendom van de Club; 8) geen publiciteitscontracten af te sluiten met derden die concurrenten zijn van een sponsor van de Club of voor zover het producten betreft die strijdig zijn met het imago van de sport.Bij het begin van elk seizoen dient de Club mee te delen met welke sponsors er een overeenkomst gesloten werd; 9) de reputatie van de Club en haar leden hoog te houden;10) de nodige terughoudendheid in acht te nemen tegenover bestuursleden, medewerkers, pers, sponsors of supporters door zich te onthouden van uitspraken of gedragingen die voor de Club, het bestuur, de Belgische Volley Liga of de volleybalbonden nadelig kunnen zijn;11) in geval van een schorsing van de Overeenkomst in de mate van het mogelijke zijn fysieke en psychische paraatheid te onderhouden door regelmatig te trainen; 12) zich tijdens de duur van deze Overeenkomst te onderwerpen aan geneeskundige, preventieve en controleonderzoeken, de voorgeschreven behandelingen te volgen, evenals de verzorging te aanvaarden verstrekt door de door de Club aangestelde personen tot bestendiging of verbetering van de conditie van de Speler (bijvoorbeeld : massage, fysieke verzorging, diëten, enz.); 13) tijdens de duur van deze Overeenkomst geen verboden producten, stimulerende middelen of doping te gebruiken en zich te onderwerpen aan alle dopingcontroles;14) zich te onthouden van elke vorm van discriminatie op grond van : leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht;15) zich uitdrukkelijk te onthouden van elke vorm van intimidatie, pesterijen en grensoverschrijdend gedrag op het werk;16) niet deel te nemen aan weddenschappen van welke aard ook die betrekking hebben op wedstrijden van de Club. Alle bepalingen van dit artikel blijven ook tijdens de periodes van opschorting van kracht.

Art. 6.Onverminderd de zware fouten die iedere vorm van samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, kan de Club boeten en sancties opleggen aan de Speler die zich niet aan zijn verplichtingen houdt. De boeten en sancties worden in detail opgenomen in het huishoudelijk reglement, dat gevoegd wordt bij onderhavige overeenkomst, waarvan het een integrerend deel uitmaakt. Ze moeten tevens in het Arbeidsreglement worden opgenomen. De omvang van de financiële boeten en sancties mogen het wettelijk toegelaten maximum, dat door de wetgeving op de Arbeidsreglementen wordt vastgesteld, niet overschrijden.

Art. 7.De partijen kwalificeren elke bewezen daad van doping, omkoperij en van vervalsing van de resultaten van wedstrijden als zware fout van contractuele aard in hoofde van de Speler, die de onmiddellijke verbreking van de onderhavige Overeenkomst rechtvaardigt.

Art. 8.De Club verbindt er zich toe de Speler ter beschikking te stellen van de nationale ploeg van het land waarvan hij een onderdaan is, volgens de in de reglementen van de FIVB/CEV vastgestelde termijnen voor de wedstrijden van de nationale selecties.

De Speler verbindt er zich toe zich opnieuw ter beschikking te stellen van de Club in de door diezelfde reglementen vastgestelde termijnen, op straffe van de sancties voorzien in het sportief reglement, in geval van afwezigheid en/of laattijdigheid.

Art. 9.Als minimum jaarloon geldt het bedrag jaarlijks vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité voor de sport, in toepassing van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten.

Voor de voltijdse volleybalspeler moet bovendien rekening worden gehouden met het gewaarborgd minimum jaarinkomen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016 (wordt jaarlijks verlengd).

In het geval een buitenlandse Speler niet UE/EER onderdaan, tewerkgesteld wordt, moet artikel 9, 11° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999002125 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot organisatie van de aanwijzing en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1998 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlij sluiten, toegepast worden.

Art. 10.De Club betaalt aan de Speler volgende vergoedingen : - vaste maandelijkse bruto vergoeding : . . . . . EUR; - wedstrijdpremies : . . . . . EUR per competitiepunt; - andere premies : . . . . . . . . . . . . . . . - andere voordelen : . . . . . . . . . . . . . . . - onkostenvergoeding : . . . . . EUR netto; - . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .

De verplichte voorheffingen in toepassing van de fiscale wetgeving en de sociale zekerheid worden afgehouden van het vast loon, de premies, de vergoedingen en alle andere contractuele voordelen, ongeacht hun aard.

Indien een club een wagen ter beschikking stelt aan de speler, neemt de club de verzekering van de wagen ten laste en kan een franchise van maximum. 500 EUR aangerekend worden aan de speler voor een ongeval in fout.

Art. 11.Het maandloon en de verworven premies en vergoedingen worden uiterlijk de 7de werkdag na de rechtgevende maand uitbetaald door overschrijving op het post- of bankrekeningnummer van de Speler.

Art. 12.De loons- en arbeidsvoorwaarden zullen jaarlijks bepaald en aangepast worden op basis van de beslissingen van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Art. 13.In geval van ziekte of ongeval is de Speler verplicht de Club of zijn aangestelde onmiddellijk, en zo mogelijk telefonisch vóór de eerstvolgende georganiseerde activiteit te verwittigen, en de duur van de ongeschiktheid mee te delen. Daarenboven zal de Speler het medisch attest versturen of afgeven binnen de twee arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid. Dezelfde verplichtingen rusten op de Speler in geval van verlenging van de ongeschiktheid.

Art. 14.De Club kent de speler in het kader van de uitoefening van zijn volleybalactiviteiten kosteloze medische bijstand toe door bemiddeling van haar medische staf en door haar aangeduide externe specialisten. Het staat de speler vrij geneesheren of specialisten van zijn keuze te raadplegen en zich door hen te laten verzorgen, op eigen kosten en op eigen risico, met name wat betreft een langdurige onbeschikbaarheid. De Club neemt in geen geval de kosten of de aansprakelijkheid ten laste van de behandelingen, medische verzorging en in het algemeen alle andere ingrepen dan deze welke door de geneesheren van de Club of de door haar aangeduide externe specialisten worden verstrekt of toegelaten.

Art. 15.De club garandeert aan de speler in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een sportletsel in het kader van de uitoefening van de arbeidsprestaties, naast het gewaarborgd loon voor de eerste maand van de ongeschiktheid, voor de tweede maand van de ongeschiktheid een opleg bovenop de wettelijke tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar of ziekenfonds tot aan het contractuele vaste loon.

Art. 16.De overeenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de overeengekomen duurtijd. Er kan geen sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. Indien één van de partijen voortijdig de overeenkomst wenst te beëindigen, dan dient deze een vergoeding te betalen aan de andere partij overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Art. 17.Deze Overeenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet op de arbeidsovereenkomsten voor bedienden, de wet op de arbeidsovereenkomsten voor betaalde sportbeoefenaars en de algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

In dubbel opgemaakt te . . . . . op . . . . . waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

De Speler De Club Handtekening1 Handtekening1 Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota 1 Beiden moeten de met de handgeschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd" schrijven.


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^