Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021030437
pub.
04/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030437

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019 Klein verlet (Overeenkomst geregistreerd op 20 november 2019 onder het nummer 155376/CO/211) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel ressorteren. HOOFDSTUK II. - Klein verlet

Art. 2.Ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten hierna vermeld, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers het recht, met behoud van hun normaalloon, van het werk afwezig te zijn voor een als volgt bepaalde duur :

Motif de l'absence

Durée de I' absence

Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1. Mariage du travailleur. Trois jours ouvrables.

1. Huwelijk van de werknemer. Drie normale werkdagen.

1 b. La signature d'un contrat de vie commune dont le travailleur est partie.

Le jour de l'inscription au registre de la population. En cas de mariage ultérieur entre les mêmes partis, ce jour sera imputé sur les jours en cas de mariage.

1 b. De ondertekening van een samenwoonstcontract waar de werknemer partij is.

De dag van de ondertekening in het gemeentehuis.

Bij een later huwelijk door dezelfde partijen, zal deze dag verrekend worden in de dagen klein verlet voor het huwelijk.

2. Mariage de descendants, y compris descendants du conjoint, et ascendants directs, beaux-parents, second(e) époux/se d'un des parents, frères et soeurs, demi-frères, demi-soeurs, beaux-frères, belles-soeurs du travailleur. Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

2. Huwelijk van deseendenten, deseendenten van de echtgeno(o)t(e) inbegrepen, en rechtstreekse ascendenten, van de schoonouders, tweede echtgeno(o)t(e) van één der ouders, broers en zusters, halfbroers, halfzusters, schoonbroers, schoonzusters van de werknemer. Een normale werkdag, zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt.

3. Décès du conjoint, d'un enfant, d'un enfant du conjoint, des parents, beaux-parents, second(e) époux/se d'un des parents du travailleur. Trois jours de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès.

3. Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werknemer, van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de ouders, schoonouders, tweede echtgeno(o)t(e) van één der ouders van de werknemer. Drie normale werkdagen, die uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op het overlijden mogen worden genomen.

4. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, des grands-parents, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, d'un gendre ou d'une bru du travailleur :

4.Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon, of schoondochter :


a) au cas où la personne décédée habite chez le travailleur

Deux jours de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès. a) ingeval de overledene bij de werknemer inwoont

Twee normale werkdagen, die uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op het overlijden mogen worden genomen

b) au cas où la personne décédée n'habite pas chez le travailleur

Un jour de travail normal, pouvant être pris au plus tard dans les sept jours de travail suivant le décès. b) ingeval de overledene niet bij de werknemer woont

Een normale werkdag, die uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op het overlijden mag worden genomen

5.Naissance d'un enfant :

Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement. A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :

5. Geboorte van een kind :

Wanneer de afstamming langs de zijde van de werknemer vaststaat, gedurende tien dagen, door hem te kiezen (binnen vier maanden) te rekenen vanaf de dag van de bevalling.Bij ontstentenis van een werknemer bedoeld in het vorige lid, komt datzelfde recht toe aan de werknemer die op het ogenblik van geboorte :

1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie; 1° gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat; 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 2° wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen; 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

3° sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° ont successivement priorité les uns sur les autres. Slechts één werknemer heeft het recht op verlof, zoals bedoeld in het vorige lid, ter gelegenheid van de geboorte van eenzelfde kind. De werknemers, die recht op verlof openen door respectievelijk 1°, 2° en 3°, hebben achtereenvolgens voorrang op elkaar.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.

Het recht op moederschapsverlof, zoals bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971, sluit, in voorkomend geval, voor een zelfde ouder het recht op verlof uit.

Le congé ouvert est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques. Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Het recht op verlof wordt, in voorkomend geval, in mindering gebracht van het recht op adoptieverlof. Het brengt in voorkomend geval, evenmin andere burgerlijke, sociale of economische rechten met zich mee. Gedurende de eerste drie dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon. Gedurende de volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering waarvan het bedrag wordt bepaald door de Koning en die hem wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

5bis. Adoption d'un enfant.

En plus de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur a droit à trois jours de travail.

5bis. Adoptie van een kind.

Benevens de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten heeft de werknemer recht op 3 werkdagen.

5ter. Coparentalité et naissance ou adoption

Le coparent a le droit de s'absenter du travail pendant 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Le partenaire de la mère biologique/père reconnaissant la paternité ou du parent adoptif de l'enfant concerné est con-sidéré comme le coparent pour autant qu'il élève l'enfant comme un parent avec la mère bio-logique/père reconnaissant la paternité ou le partenaire adoptif. Ces jours sont à choisir dans les 4 mois suivant la naissance ou l'adoption. Le droit revient au partenaire-travailleur qui est marié ou qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle le lien de filiation ou l'adoption a été établi au moment de la naissance. Les 3 jours sont à la charge de l'employeur.

5ter. Meeouder bij geboorte of adoptie.

De meeouder heeft het recht om gedurende 3 dagen van het werk afwezig te zijn bij de geboorte of adoptie van een kind. Als meeouder wordt beschouwd de partner van de biologische moeder/erkennende vader of adopterende ouder van het betrokken kind, en die dat kind samen met de biologische moeder/erkennende vader of adopterende partner als ouder opvoedt. Deze dagen zijn te kiezen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling of adoptie. Het recht komt toe aan de meeouder-werknemer die op het ogenblik van de geboorte gehuwd is of wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming of adoptie vaststaat. De 3 dagen zijn ten laste van de werkgever.

5quater. Accouchement de l'épouse.

Trois jours de travail normaux.

5quater. Bevalling van de echtgenote.

Drie normale werkdagen.

6. Ordination ou entrée au couvent du travailleur, d'un descendant, descendant de l'époux/se, d'ascendants directs, des beaux-parents, du/de la second(e) époux/se d'un des parents, frères et soeurs, demi-frères, demi-soeurs, beaux-frères, belles-soeurs du travailleur. Est assimilée à l'ordination, la désignation comme ministre d'un des cultes reconnus en Belgique.

Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal. Accorder ce jour pour l'ordination du travailleur ne peut se faire qu'une seule fois.

6. Priesterwijding of intrede in het klooster van de werknemer, descendenten, descendenten van de echtgeno(o)t(e) inbegrepen, en rechtstreekse ascendenten, van de schoonouders, tweede echtgeno(o)t(e) van één der ouders, broers en zusters, halfbroers, halfzusters, schoonbroers, schoonzusters van de werknemer.Met priesterwijding wordt gelijkgesteld de aanstelling als bedienaar van de eredienst van alle in België erkende godsdiensten.

Een normale werkdag zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt. De toekenning kan voor dezelfde werknemer maar éénmalig voorkomen.

7. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

7. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer. Een normale werkdag zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt.

8. Participation d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du conjoint du travailleur à la fête de la "jeunesse laïque". Un jour de travail normal, même si le jour de la cérémonie ne coïncide pas avec un jour de travail normal.

8. Deelneming van een kind van de werknemer of van een kind van de echtgeno(o)t( e) van de werknemer aan het feest van de "vrijzinnige jeugd". Een normale werkdag zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt.

9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Trois jours de travail normaux.

9. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekrutering- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekrutering- en selectiecentrum. Drie normale werkdagen.

9bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Trois jours de travail normaux.

9bis. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de Administratieve Gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen.

Drie normale werkdagen.

10. Convocation pour des obligations militaires. Trois jours de travail normaux.

10. Oproeping voor militaire verplichtingen. Drie normale werkdagen.

11. Participation personnelle et obligatoire à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement. Le temps nécessaire.

11. Persoonlijke en verplichte deelneming aan een bijeenkomst van een officieel bijeengeroepen familieraad. De nodige tijd.

12. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

12. Deelneming aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank, of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank, uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau of in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

13. Convocation devant le tribunal par suite d'une infraction en qualité de chauffeur au service de l'employeur. Le temps nécessaire pour au maximum une convocation par procès.

13. Oproeping voor de rechtbank ten gevolge van een overtreding als autovoerder in dienst van de werkgever. De nodige tijd voor maximum één oproeping per geding.

14. Convocation chez le médecin ou comparution devant le tribunal afin de régler les conséquences d'un accident du travail en vue de fixer le taux de l'invalidité. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour de travail normal par accident.

14. Oproeping voor de geneesheer of voor de rechtbank.voor regeling van de gevolgen van een arbeidsongeval met het oog op de vaststelling van de invaliditeitsgraad.

De nodige tijd met een maximum van één normale werkdag per ongeval

15. Convocation à une cour ou un tribunal en qualité de conseiller ou juge social. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour de travail normal.

15. Oproeping voor een arbeidshof of een arbeidsrechtbank in hoedanigheid van raadsheer of rechter in sociale zaken. De nodige tijd met een maximum van één normale werkdag.

Voor de toepassing van dit artikel worden het kind, de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, het kleinkind, de overgrootvader, de overgrootmoeder en het achterkleinkind van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer, gelijkgesteld met het kind, de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, het kleinkind, de overgrootvader, de overgrootmoeder en het achterkleinkind van de werknemer. Telkens er sprake is van een kind van de werknemer of van een kind van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer, wordt bedoeld een kind waarvan de afstamming langs vaderzijde vaststaat.

De gelijkheid van rechten tussen gehuwden en andere samenwonenden wordt erkend, op voorwaarde dat dergelijke samenleving officieel geregistreerd werd.

Onder "normale werkdag" wordt verstaan : een werkdag zoals bepaald in het arbeidsreglement. Voor wat betreft verloning, wordt verduidelijkt dat dit betekent de verloning van de uren gewoonlijk gepresteerd volgens het arbeidsregime van de betrokkene, Partijen en onderhandelaars bevelen aan om op ondernemingsvlak de verschillen die in de onderneming bestaan inzake extra legale voordelen tussen de statuten van arbeiders en bedienden te onderzoeken in overleg met de syndicale afvaardiging.

Dit onderzoek wordt ten laatste in oktober van elk jaar meegedeeld aan de voorzitters van de paritaire comités 117 en 211 die, eenmaal per jaar, een globaal overzicht meedeelt aan de organisaties aanwezig in het paritair comité.

Elke nieuwe vorm van ongeoorloofd onderscheid tussen arbeiders en bedienden moet vermeden worden. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Deze overeenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, geregistreerd onder het nr. 130557/CO/211.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van ten minste zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^