Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200401
pub.
04/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200401

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020 Invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep) (Overeenkomst geregistreerd op 26 november 2020 onder het nummer 162107/CO/113)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf ressorteren (PC 113), met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen (PSC 113.04).

Met "werknemers" worden bedoeld : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 2011, 20 september 2012, 30 december 2014, 30 januari 2017, 8 oktober 2017 en 13 december 2017.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) : - nr. 130 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn; - nr. 131 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn.

Art. 3.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten en onder voorbehoud van eventuele aanpassingen aangebracht aan deze reglementering, wordt een recht op bedrijfstoeslag voor het conventioneel stelsel van werkloosheid (SWT) toegekend, voor werknemers die worden ontslagen (behalve in geval van dringende reden) en die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen : - Recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen; - Ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst; - De leeftijd van 59 jaar hebben bereikt uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2020; - Uiterlijk op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan van 33 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen; - Op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst : - ofwel minimaal 20 jaar hebben gewerkt in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook andere vormen van nachtarbeid (minstens 75 nachten per jaar); - ofwel hebben gewerkt in een zwaar beroep : 1° gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst;2° gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst. In toepassing van artikel 3, § 1, 5de lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en artikel 2, § 2, b) van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130, wordt als "zwaar beroep" beschouwd : - het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; - het werk in onderbroken diensten, waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en eindtijd minstens 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uren en minimumprestaties van 7 uren. Onder "permanent" wordt verstaan : dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; - nachtarbeid zoals gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 4.Het netto-referteloon wordt berekend op basis van de voltijdse arbeidsprestaties die de arbeider uitoefende vóór de aanvang van eventuele deeltijdse prestaties in het kader van het tijdskrediet.

Art. 5.Voor de punten die niet worden geregeld in artikelen 2 en 3, en ook niet door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, onder andere voor de berekeningsvoorwaarden, de procedure, de betalingsmodaliteiten van de bedrijfstoeslag, zijn de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad van toepassing.

Art. 6.De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de bedrijfstoeslag wordt berekend op 100 pct. van het brutoloon.

Art. 7.De bedrijfstoeslag vormt in ieder geval een maximale tussenkomst van de onderneming; het bedrag van deze vergoeding wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de toepassingsmodaliteiten inzake de werkloosheidsuitkeringen. Bovendien wordt het bedrag van de toeslag jaarlijks door de Nationale Arbeidsraad herzien, op 1 januari, naargelang de algemene loonevolutie.

Elke andere tussenkomst toegekend aan de werknemers die genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op grond van reglementaire, wettelijke of conventionele maatregelen, huidige of toekomstige, zal in vermindering komen van de werkgeverstussenkomst.

Het recht op bedrijfstoeslag ten laste van het bedrijf is gebonden aan de voorwaarde dat zij recht hebben en genieten van wettelijke werkloosheidsuitkeringen. De uitbetaling van de aanvullende vergoeding eindigt bij het overlijden van de rechthebbenden.

De modaliteiten van de maandelijkse uitbetaling van de bedrijfstoeslag zullen worden bepaald door de directie, in overleg met de vakbondsafvaardiging en de betrokkenen.

De werknemer in werkloosheid met bedrijfstoeslag is verplicht zijn bedrijf op de hoogte te houden van alle veranderingen inzake zijn statuut van werkloze met bedrijfstoeslag. Hij moet in het bijzonder : - driemaandelijks het bewijs leveren dat hij werkloosheidsuitkeringen geniet; - de onderneming op de hoogte stellen van de hervatting van beroepsbezigheid.

Art. 8.De werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal vervangen worden volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op sectoraal niveau, treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (stelsel 33/20 - zwaar beroep), nr. 155169/CO/113.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^