Koninklijk Besluit van 21 maart 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200640
pub.
04/05/2021
prom.
21/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021200640

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020 Eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161894/CO/144) Premabule Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona toe te voegen aan de dagen die gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van : - de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid; - de werkgevers die als hoofdactiviteit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Onder "werknemers" worden verstaan : zowel de arbeiders als de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten van de eindejaarspremie

Art. 2.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019 betreffende de eindejaarspremie, geregistreerd onder het nr. 153333/CO/144, wordt aangevuld met de volgende bepaling : "Het bruto jaarloon waarop de eindejaarspremie wordt berekend, wordt verhoogd met een fictief dagloon voor een aantal gelijkgestelde dagen, zoals opgenomen in de onderrichtingen van het "Sociaal- en Waarborgfonds van de landbouw". Aan deze gelijkgestelde dagen worden de dagen tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht-corona toegevoegd.". HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^